Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklės

Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) numato vartotojų pateikiamų skundų nagrinėjimo procedūras UAB „LITIDEAL“, įmonės kodas: 111444388, adresas: Laisvės pr. 3, Vilnius, Lietuva, el. p. avisnow@avis.lt (toliau – LITIDEAL).

 

Taisyklėse naudojamos sąvokos:

Klientas – fizinis asmuo (vartotojas), kuriam LITIDEAL teikia paslaugas jo asmeniniams tikslams tenkinti.

Pareiškėjas – dėl LITIDEAL teikiamų paslaugų ir/ar su LITIDEAL sudarytų sutarčių Skundą pateikęs esamas arba potencialus Klientas.

Skundas – raštiškas Pareiškėjo kreipimasis į LITIDEAL dėl to, kad buvo pažeistos Pareiškėjo teisės arba teisėti interesai, susiję su LITIDEAL Pareiškėjui teikiamomis paslaugomis/ sudarytomis sutartimis, ir prašoma tenkinti Pareiškėjo reikalavimus.

 

Pareiškėjai, manydami, kad LITIDEAL pažeidė jų teises ar įstatymų saugomus interesus, susijusius su LITIDEAL paslaugų teikimu, pirmiausia privalo raštu kreiptis į LITIDEAL ir nurodyti savo reikalavimus bei ginčo aplinkybes (išskyrus atvejus, kai vartotojas tiesiogiai kreipiasi į teismą). Pareiškėjas privalo raštu kreiptis į LITIDEAL ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

 

Skundas gali būti pateiktas lietuvių arba anglų kalba.

 

Be paties Pareiškėjo, Skundą gali pateikti ir įstatymų numatyta tvarka, tinkamai įgaliotas Pareiškėjo atstovas.  

 

Pareiškėjas savo Skundą gali pateikti šiais būdais:

–      atsiųsdamas pasirašytą Skundą LITIDEAL buveinės adresu, nurodytu šiose Taisyklėse aukščiau,

–      atsiųsdamas LITIDEAL elektroniniu parašu pasirašytą Skundą el. pašto adresu, nurodytu šiose taisyklėse aukščiau.

 

Skunde būtina nurodyti:

–      Pareiškėjo vardą ir pavardę, gimimo datą ar asmens kodą, kontaktinį adresą ryšiui palaikyti;

–      Skundo datą ir kreipimosi priežastis, t.y. kokios teisės/ interesai buvo pažeisti;

–      kaip pageidaujama, kad pažeidimas būtų pašalintas;

–      pridėti Skunde išdėstytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus (jei tokie yra);

–      kaip pageidaujama gauti atsakymą;

–      parašą (Skundas turi būti pasirašytas).

 

Skundas išnagrinėjamas ir išsamus, motyvuotas atsakymas raštu Pareiškėjui pateikiamas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Skundo gavimo dienos (arba patikslintos informacijos gavimo, jei taikoma).

 

Nepateikus aukščiau nurodytos informacijos ar pateikus ne visą informaciją, terminas Skundui nagrinėti bus pradėtas skaičiuoti tik po to, kai Pareiškėjas įvykdys prašymą patikslinti informaciją.

 

Skundai nagrinėjami neatlygintinai.

Skundas nagrinėjamas vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo, nešališkumo ir protingumo principais, visapusiškai patikrinant Skunde nurodytas aplinkybes.

Atsakymas į Pareiškėjo Skundą pateikiamas raštu, tokiu pačiu būdu, kaip ir buvo gautas, nebent pateikdamas Skundą Pareiškėjas nurodė pageidavimą gauti atsakymą kitu būdu. Atsakymas pateikiamas ta kalba (lietuvių ar anglų), kuria buvo pateiktas Skundas.

 

LITIDEAL turi teisę atsisakyti nagrinėti anoniminius, nepasirašytus ir neįskaitomus Skundus ar Skundus, kuriuose nėra Pareiškėją pakankamai identifikuojančių duomenų. LITIDEAL turi teisę nenagrinėti pakartotinai teikiamų Skundų. T.y. tokių Skundų, su kuriais tas pats Pareiškėjas kreipiasi į LITIDEAL tuo pačiu klausimu.

Jei LITIDEAL netenkina Pareiškėjo reikalavimų ar tenkina juos iš dalies, LITIDEAL pateikia išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, nurodo kitas Pareiškėjo interesų gynimo priemones.

Jeigu Pareiškėjo netenkina LITIDEAL atsakymas arba jeigu jam nebuvo atsakyta per 14 dienų terminą, Pareiškėjas turi teisę per 1 metus nuo kreipimosi į LITIDEAL dienos kreiptis su prašymu į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją.