Nuomos Sąlygos

“Ideal” OÜ veikianti Estijoje, “Ideal Services” SIA – Latvijoje ir UAB “Litideal” – Lietuvoje (kiekviena įmonė toliau vadinama Nuomotoju) yra įgaliotos “Avis”, “Budget” ir “Payless” frančizės naudotojos Baltijos šalyse. Šios bendrosios sąlygos galioja visoms trumpalaikės nuomos sutartims, sudarytoms su Nuomotoju.  

1.    Nuomos laikotarpis

1.1.    Nuomininkas transporto priemonę nuomojasi sutartyje nurodytam laikotarpiui. Šalims susitarus, nuomos laikotarpis gali būti pratęstas. Prieš nuomos sutarties pratęsimą, Nuomotojas turi pateikti Nuomininkui kainoraštį, kuriame numatytas mokestis už nuomos pratęsimą ir Nuomininkas savo parašu ar el. laišku, patvirtina savo sutikimą su kainoraščiu. Dėl nuomos laikotarpio pratęsimo trumpesniam nei 30 dienų laikotarpiui galima susitarti el. paštu; bet koks laikotarpio pratęsimas ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui vykdomas raštu arba pasirašomas elektroniniu būdu.

2.    Automobilio pristatymas ir grąžinimas

2.1.    Automobilio pristatymo metu Nuomotojas privalo jį pristatyti švarų ir geros techninės būklės, o Nuomininkas privalo jį apžiūrėti (transporto priemonės išorę ir vidų) ir patvirtinti pristatyto automobilio būklę savo parašu. Nuomininkas patikrina, ar visi matomi automobilio pažeidimai yra užfiksuoti techninės būklės dokumente. Vėlesnės pretenzijos, dėl transporto priemonės pažeidimų nebus priimamos, laikoma, jog visi pažeidimai atsiradę po jo perdavimo Nuomininkui yra jo atsakomybėje ir patirta žala yra atlyginama Nuomotojui.

2.2.    Nuomininkas turi grąžinti transporto priemonę nuomos sutartyje nurodytoje vietoje, sutartą dieną, bei laiku. Nuomotojas taiko lengvatinį 30 minučių terminą; jei transporto priemonė bus grąžinta pasibaigus lengvatiniam terminui, bus mokama visa papildomos nuomos dienos kaina.

2.3.    Jei Nuomininkas negrąžina transporto priemonės sutartoje vietoje ir laiku arba iškart po išankstinio sutarties nutraukimo, Nuomotojas turi teisę skelbti transporto priemonės paiešką ir naudotis visomis įstatymų suteikiamomis galiomis, nuosavybei atgauti; be kita ko, Nuomininkas tokiu atveju suteikia Nuomotojui teisę perimti transporto priemonę (įskaitant transporto priemonės konfiskavimą). Jei Nuomotojas patiria išlaidų, kurios susijusios su aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, Nuomininkas privalo tas išlaidas kompensuoti Nuomotojui. Transporto priemonės konfiskavimo atveju, Nuomotojas deda visas pastangas, jog būtų apsaugoti transporto priemonėje palikti Nuomininkui priklausantys daiktai; tačiau Nuomotojas neatsako už jokią žalą padaryta tokiems daiktams transporto priemonės konfiskavimo ar transportavimo metu.

2.4.    Nuomininkas transporto priemonę turi grąžinti tokios pačios būklės, kokia ji buvo pristatyta Nuomininkui; įskaitant įprastą nusidėvėjimą. Nuomininkas transporto priemonę grąžina Nuomotojo biure, ar vietoje, į kurią transporto priemonė buvo pristatyta, ar kitoje, sutartyje numatytoje vietoje, kartu su visomis padangomis, įranga ir dokumentais.

2.5.    Transporto priemonė Nuomininkui privalo būti pristatyta su pilnu kuro baku, o Nuomininkas su tokiu pačiu kuro baku privalo transporto priemonę grąžinti, išskyrus atvejus, kai Nuomininkas yra pasirinkęs ir sumokėjęs už “išankstinę degalų papildymo paslaugą”.

3.    Transporto priemonės naudojimo reikalavimai

3.1.    Nuomininkas, būdamas pagal sutartį įgaliotas transporto priemonės naudotojas ir galiojančio vairuotojo pažymėjimo turėtojas, privalo žinoti galiojančias kelių eismo taisykles, bei jų laikytis; jei Nuomininkas pažeidžia kelių eismo taisykles, Nuomininkas yra atsakingas už bet kokią baudos ar su tuo susijusių išlaidų padengimą.

3.2.    Transporto priemonę gali vairuoti asmuo:

3.2.1.    Kurio duomenys nurodyti šioje nuomos sutartyje ir turintis galiojantį vairuotojo pažymėjimą, bei minimalų vienerių metų vairavimo stažą;

3.2.2.    Nuomininko prašymu Nuomotojas gali įgalioti kitą (-tus) asmenį (-s) vairuoti transporto priemonę, jei pastarieji atitinka Nuomotojo keliamus reikalavimus. Visos šios sutarties galiojimo metu Nuomininkas išlieka atsakingas už transporto priemonę ir šios sutarties bendrųjų sąlygų vykdymą.

3.3.    Su transporto priemone yra griežtai draudžiama:

3.3.1.    verstis keleivių pervežimu komerciniais tikslais (pvz.: teikiant pavėžėjo ar taksi paslaugas);

3.3.2.    stumti ar vilkti kitą transporto priemonę ar priekabą;

3.3.3.    gabenti prekes pažeidžiant muitinės taisykles ar kitu nelegaliu būdu;

3.3.4.    vairuoti, ar leisti vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų;

3.3.5.    vairuoti, ar leisti vairuoti asmeniui neturinčiam atitinkamos transporto priemonės kategorijos vairuotojo pažymėjimo;

3.3.6.    dalyvauti automobilių lenktynėse ar ruoštis joms;

3.3.7.    mokytis vairuoti;

3.3.8.    važiuoti ne keliais arba netinkamose automobiliui važiuoti vietose.

3.4.    Transporto priemonėje rūkyti yra griežtai draudžiama. Pažeidus šį reikalavimą Nuomininkas sumoka valymo mokestį, aprašytą 4.3.7 punkte.

3.5.    Palikdamas transporto priemonę Nuomininkas privalo imtis visų būtinų atsargumo priemonių (pvz. užrakinti transporto priemonės duris), tam jog išvengtų galimų incidentų ar vagysčių. Nuomininkas, palikdamas transporto priemonę, turi su savimi pasiimti jos raktus, bei dokumentus (registracijos pažymėjimą ir kitus dokumentus).

4. Mokesčiai

4.1.    Nuomos sutarties sudarymo metu Nuomininko kredito kortelėje yra rezervuojamas numatomas nuomos mokestis (aprašytas 4.3.1 punkte) ir papildomi mokesčiai (aprašyti 4.3.2 punkte) pridedant 30%.

4.2.    Nuomotojas turi teisę per nuomos laikotarpį vienašališkai pakeisti nuomos mokestį, iš anksto (prieš vieną mėnesį) apie tai informuodamas Nuomininką.

4.3.    Nuomininkas padengia Nuomotojui žemiau išvardytus mokesčius:

4.3.1.    Pagal galiojančius įkainius apskaičiuotą nuomos mokestį, atsižvelgiant į nuomos dienų skaičių ir nuvažiuotą ridą; Jei transporto priemonę vėluojama grąžinti daugiau nei 30 minučių, atsižvelgiant į nuomos sutartyje numatytą grąžinimo laiką, Nuomininkas sumoka už laikotarpį, kuris apskaičiuojamas pagal faktinį transporto priemonės grąžinimo laiką. Jei Nuomininkas transporto priemonę grąžina nepasibaigus numatytam nuomos sutarties laikui, Nuomotojas gali reikalauti sumokėti visą nuomos mokestį, kuris nurodytas nuomos sutartyje.

4.3.2.    Visus papildomus mokesčius (draudimo, pristatymo mokesčius ir kt.) kartu su numatytu PVM, dėl kurių Nuomininkas susitarė ir sutiko pasirašydamas nuomos sutartį.

4.3.3.    Mokestį už degalų bako papildymą, jei Nuomininkas nevykdo 2.5 punkte numatyto įsipareigojimo.

4.3.4.    Baudą, už transporto priemonės vairavimą apsvaigus, už eismo taisyklių pažeidimą, ar kitą neteisėtą veiklą, tais atvejais, kai bauda turi būti sumokama Nuomotojo; įskaitant atvejus, kai Nuomininkui skiriama bauda už tai, jog leido transporto priemonę vairuoti asmeniui, neturinčiam teisės ją vairuoti.

4.3.5.    Jei Nuomininkui (gavus atskirą Nuomotojo sutikimą išvykti už Baltijos šalių ribų) išvykus su nuomojama transporto priemone, ji tampa nebenaudojama, Nuomininkas padengia visas išlaidas, kurios susijusios su transporto priemonės pargabenimu į Baltijos šalis (Lietuvą, Latviją, Estiją – priklausomai nuo paėmimo vietos) iki Nuomotojo biuro. Nuomos sutartis galioja iki transporto priemonė yra perduodama Nuomotojui.

4.3.6.    Nuomininkui yra priskiriamos ir jis įsipareigoja apmokėti visas su transporto priemonės stovėjimu susijusias išlaidas, įskaitant baudas ir paskirtus delspinigius, mokesčius už transporto priemonės nuvežimą į saugojimo vietą, dėl stovėjimo taisyklių pažeidimo ar kitos priežasties, pridėjus Nuomotojui mokamą 35 EUR administravimo mokestį, jei nuomos metu buvo padarytas KET pažeidimas ar nauja žala.

4.3.7.    Papildomą 200 EUR mokestį, jei transporto priemonėje buvo rūkoma; arba transporto priemonės vidus yra toks nešvarus, jog jo būklės atstatymui į tokią, kokia buvo nuomos pradžioje, reikalingas cheminis valymas.

4.3.8.    Transporto priemonei padarytos žalos atlyginimas, jei Nuomininkas transporto priemonę grąžinimo ne darbo valandomis (nuo 18:15 val. iki 8:15 val.) arba tokiu būdu, jog jos negalėjo patikrinti Nuomotojo darbuotojas, o žala nustatoma vėliau, Nuomotojui atliktus transporto priemonės patikrinimą;

4.3.9.    Papildomą 25 EUR mokestį tais atvejais, kai transporto priemonė paliekama bendro naudojimo stovėjimo aikštelėse Talino, Rygos ar Vilniaus oro uostuose (priklauso nuo transporto priemonės nuomos vietos). Nuomininkui suteikiama teisė, be papildomo mokesčio, transporto priemonę palikti Nuomotojui skirtoje oro uosto stovėjimo aikštelėje.

4.3.10    Papildomą 40 EUR mokestį, jei Nuomininkas pageidauja automobilį pasiimti po numatytų darbo valandų (nuo 18:15 val. iki 8:15 val.).

4.4.    Nuomininkas su Nuomotoju atsiskaito banko kortele arba bankiniu pavedimu. Jei vėluojama apmokėti nuomos mokestį arba bet kurį kitą papildomą mokestį nustatytą nuomos sutartyje ir (arba) bendrosiose sąlygose, Nuomininkas moka delspinigius, kuriuos sudaro 0.2 % nuo negrąžinto sumos už kiekvieną pradelsto mokėjimo dieną. Pradelsto mokėjimo atveju, bet kokia apmokėta suma pirmiausia užskaitoma palūkanoms ir baudoms padengti ir tik po to pagrindinei mokėtinai sumai. Nuomininkui neįvykdžius arba įvykdžius sutartinius įsipareigojimus pavėluotai, Nuomotojas turi teisė skelbti informaciją apie Nuomininką kredito registre (įskaitant, bet neapsiribojant “Creditinfo” tvarkoma duomenų baze ir visuotine Nuomotojo duomenų bazę).

5.    Atsakomybė

5.1.    Nuomininkas, kaip transporto priemonės valdytojas, yra atsakingas už nustatytų transporto priemonės techninės priežiūros reikalavimų vykdymą nuomos laikotarpiu, tais atvejais, kai transporto priemonės naudojimo laikotarpis sutartyje yra ilgesnis nei 30 dienų. Leistinas transporto priemonės nuokrypis nuo techninės priežiūros grafiko neturi viršyti 300 km. Sutartinė bauda, taikoma už leistino nuokrypio viršijimą yra 500 EUR.

5.2.    Nuomininkas yra visiškai atsakingas už transporto priemonės būklės priežiūrą ir už jai padarytą žalą (įskaitant atsitiktinio apgadinimo riziką), atsiradusią prieš transporto priemonė apžiūrint ir priimant Nuomotojo darbuotojui.

5.3.    Jei Nuomotojas pastebi naują žalą arba transporto priemonė per nuomos laikotarpį buvo patekusi į eismo įvykį ar suniokota, Nuomininkas nedelsdamas turi apie tai informuoti Nuomotoją ir vykdyti jo nurodymus, kaip elgtis toliau. Nuomininkas neturi teisės taisyti jokių nuomojamos transporto priemonės defektų ar trūkumų. Nuomininkui nevykdant šio reikalavimo, jis privalo Nuomotojui atlyginti padarytą žalą (pvz.: jei originalios transporto priemonės dalys buvo pakeistos žemos kokybės dalimis).

6.    Draudimas

6.1.    Nuomotojas įsipareigoja transporto priemonę apdrausti privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, kuris atlygina žalą trečiajai šaliai. Draudiminio įvykio atveju galioja sąlygos, dėl kurių susitarė Nuomotojas ir draudėjas. Nuomininkas privalo perskaityti ir susipažinti su draudėjo sąlygomis nuomos vietoje, prieš pasirašydamas nuomos sutartį.

6.2.    Draudiminio įvykio atveju Nuomininkas yra atsakingas Nuomotojui numatytą frančizę. Frančizės suma priklauso nuo nuomojamos transporto priemonės, bei yra nurodyta nuomos sutartyje. Nuomininkas gali sumažinti frančizę, sumokėdamas papildomą mokestį už kiekvieną nuomos dieną, kuris priklauso nuo Nuomininko pasirinktos transporto priemonės.

6.3.    Nepaisant 6.2 draudimas negalioja esant šioms žaloms:

6.3.1.    Transporto priemonės vidaus apgadinimams,, valdymo sistemai, dugnui ar variklio skyriui; jei transporto priemonė buvo eksploatuota tuščiomis padangomis, taip pat sniego ar ledo padaryta žala (pvz.: sniegas arba ledas krintantis nuo pastato stogo); arba žala, kuri padaryta važiuojant ne eismui skirtuose keliuose, ar vietose.

6.3.2.    jei transporto priemonė yra pavagiama ir Nuomininkas neatsižvelgdamas į 3.5 punkto reikalavimą, transporto priemonėje paliko jos dokumentus ar raktą. Jei transporto priemonės vagystės atveju Nuomininkas grąžina Nuomotojui jos dokumentus (registracijos liudijimą), raktą ir įrodo, jog ėmėsi būtiniausių priemonių transporto priemonės saugumui užtikrinti, Nuomininkui galioja sutartyje numatyta atsakomybė, frančizė vagystės atveju.

7.    Eismo įvykiai

7.1.    Nuomininkas ir kiekvienas kitas vairuotojas, įgaliotas vairuoti nuomojamą transporto priemonę, turi imtis visų priemonių Nuomotojo ir draudėjo interesams apsaugoti, nuomos laikotarpiu įvykusio eismo įvykio metu; be kita ko jie privalo:

7.1.1.    Sužinoti visų eismo įvykyje dalyvavusių asmenų ir galimų liudytojų vardus ir kontaktinę informaciją;d;

7.1.2.    Eismo įvykio vietoje neprisiimti atsakomybės ir kaltės be išankstinio Nuomotojo sutikimo;

7.1.3.    Po eismo įvykio nepalikti transporto priemonės be priežiūros arba imtis priemonių jos saugumui užtikrinti;

7.1.4.    Nedelsiant pranešti Nuomotojui ir, prireikus, policijai apie įvykį ar vagystę, bei likti įvykio vietoje iki policija išduos pažymą arba leis išvykti;

7.1.5.    Per 24 val. nuo įvykusio eismo įvykio ar vagystės informuoti Nuomotoją raštu, pateikiant įvykio aplinkybių paaiškinimą.

8.    Pakeitimai ir nutraukimas

8.1.    Susitarimas, dėl nuomos pakeitimo trumpesniam nei 30 dienų laikotarpiui gali būti sudaromas el. paštu. Susitarimas, dėl nuomos sutarties pakeitimo ilgesniam nei 30 dienų laikotarpiui turi būti sudaromas ir pasirašomas raštu arba elektroniniu būdu.

8.2.    Nuomos sutartis pasibaigia paskutinę, sutartyje nurodytą dieną, transporto priemonę grąžinus Nuomotojui.

8.3.    Nuomininkas turi teisę sutartį nutraukti nepasibaigus sutartyje numatytam nuomos laikotarpiui, tačiau Nuomotojas tokiu atveju turi teisę reikalauti sumokėti visą nuomos mokestį, nustatytą nuomos sutartyje. Išankstinis nuomos sutarties nutraukimo mokestis yra lygus vieno mėnesio nuomos mokesčiui.

8.4.    Nuomotojas turi teisę nutraukti nuomos sutartį, nepasibaigus numatytam nuomos laikotarpiui, jei Nuomininkas pažeidė sutartyje numatytas sąlygas. Esminiais sutarties pažeidimais yra laikomi šie atvejai:

8.4.1.    Nuomininkas laiku nesumoka nuomos mokesčio;

8.4.2.    Nuomininkas transporto priemonę naudoja ne pagal paskirtį (pvz.: taip, kaip nurodyta 3.3. punkte);

8.4.3.    Nuomininkas laiku negrąžina transporto priemonės ir neinformuoja Nuomotojo apie vėlavimą atskiru raštu ar el. paštu.

9.    Asmens duomenų tvarkymas

9.1.    Nuomotojas asmens duomenis tvarko galiojančių teisės aktų pagrindais ir pagal numatytą tvarką. Plačiau apie Nuomotojo asmens duomenų tvarkymo principus galite sužinote Nuomotojo biure, nuomos metu arba internetinėje svetainėje: avis.lt, myavis.lt, budget.lt

10.    Įvairūs

10.1.    Bendrosios sąlygos yra neatsiejama tarp Nuomininko ir Nuomotojo sudarytos sutarties dalis.

10.2.    Nuomos sutarties ir bendrosios nuomos sąlygos yra parengtos remiantis ir joms taikomi Estijos, Latvijos ar Lietuvos įstatymai (priklausomai nuo Nuomotojo šalies).

10.3.    Bet koks ginčas, nesutarimas ar ieškinys, susijęs su sutarties vykdymu ar jos išaiškinimu, sprendžiamas abiejų šalių bendru sutarimu. Jei bendro sutarimo pasiekti nepavyksta, ginčas sprendžiamas Estijos, Latvijos ar Lietuvos (priklausomai nuo Nuomotojo šalies) teisme.

10.4.    Nuomininkas patvirtina, jog prieš pasirašydamas nuomos sutartį yra susipažinęs su visomis transporto priemonės nuomos sąlygomis ir reikalavimais, kuriuos galima rasti atitinkamo prekės ženklo Nuomotojo interneto svetainėje.