Privatumo sąlygos

UAB „LITIDEAL“ (toliau – LITIDEAL arba mes) savo klientams (tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (toliau taip pat – jūs)) siūlo automobilių (toliau – Automobilis) nuomos paslaugą, aktyvuojamą ir naudojamą mūsų interneto svetainėje www.myavis.lt ir mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ (toliau – paslauga).

Teikdami jums paslaugas ir rinkdami bei naudodami jūsų duomenis (įskaitant jūsų asmens duomenis), itin daug dėmesio skiriame jūsų privatumo apsaugai. Dėl šios priežasties norime, kad suprastumėte, kokius jūsų asmens duomenis renkame ir kaip juos naudojame. Šios privatumo sąlygos skirtos apžvelgti jūsų asmens duomenų naudojimą.

Sąvokos ir jų apibrėžtys

Kad šio dokumento turinys būtų labiau suprantamas, toliau paaiškinome kai kurias jame vartojamas sąvokas.

BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES 2016/679), kuris pradėtas įgyvendinti 2018 m. gegužės 25 d. ir kuris tiesiogiai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Mobilioji programėlė „MyAvis“ – išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir (arba) kitiems mobiliesiems įrenginiams skirta programėlė, naudojama atlikti Automobilio rezervavimo, atrakinimo, užrakinimo ir (arba) kitus programėlėje numatytus veiksmus.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai, atskirai ar kartu su kita turima informacija leidžia nustatyti fizinio asmens tapatybę, pvz., vardas ir pavardė, el. pašto adresas, IP adresas, asmens kodas, nuotrauka, aprašymas, telefono numeris ir kt.

Tvarkymas – tai bet kuris automatizuotai arba neautomatizuotai su asmens duomenimis atliekamas veiksmas arba keli tokie veiksmai – duomenų rinkimas, užrašymas, sisteminimas, saugojimas, pritaikymas ar keitimas, paieška, patikrinimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinimas ir kitoks jų skelbimas, derinimas ar sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar naikinimas.

Duomenų valdytojas – subjektas, kuris sprendžia, kodėl ir kaip renkami ir tvarkomi asmens duomenys.

Duomenų tvarkytojas – subjektas, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu.

Sąlygos – taisyklės ir sąlygos, taikomos naudojantis mūsų paslaugomis, kurias galima rasti interneto svetainėje [nuoroda].

1.           Duomenų valdytojas

UAB „LITIDEAL“

Įmonės kodas: 111444388

Adresas: Laisvės pr. 3, Vilnius, Lietuva

El. paštas: avisnow@avis.lt

2.           Renkamų ir tvarkomų asmens duomenų rūšis, naudojimo tikslai ir teisėto tvarkymo pagrindai

2.1.      Fizinių asmenų užsakytos paslaugos

Jums naudojantis mūsų paslaugomis, renkame įvairaus pobūdžio informaciją. Dalis informacijos gaunama iš jūsų asmeniškai, kai registruojatės naudotis paslauga (tapatybės duomenys) arba duodate specialų sutikimą tam tikram duomenų naudojimui (rinkodaros duomenys), dalis informacijos renkama automatiškai, kai naudojatės paslauga (naudojimo duomenys). Informaciją (įskaitant asmens duomenis) taip pat galime gauti iš viešų šaltinių, pavyzdžiui, komercinių ir (arba) prekybos registrų, interneto ir iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, kredito registrų, kad galėtume atlikti juridinio asmens istorijos ir kredito informacijos analizę. Mes neatliekame fizinių asmenų (mūsų klientų) kredito informacijos analizės.

Juridinių asmenų galime prašyti pateikti kliento (fizinio asmens), kuris naudojasi ir (arba) yra įgaliotas naudotis atitinkamo juridinio asmens vardu sukurta mobiliosios programėlės „MyAvis“ paskyra, vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą.

Tapatybės duomenys

–         Pavadinimas (vardas, pavardė)

–         Mobiliojo telefono numeris

–         El. pašto adresas

–         Prisijungimo duomenys: naudotojo vardas ir slaptažodis (slaptažodis bus išsaugotas užšifruotu pavidalu ir niekada nebus rodomas atviru tekstu)

–         Vairuotojo pažymėjimo numeris ir išdavimo data

–         Amžius (iki arba daugiau kaip 18 metų)

–         Juridinio asmens, kuris Jums suteikė prieigą prie verslo sąskaitos pavadinimas

Tapatybės duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:

–         Naudotojo paskyros sukūrimas ir prieiga prie jos, naudotojo registravimas, paslaugų teikimo sutarties (Sąlygų) sudarymas. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties sudarymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

–         Su paslauga susijusi komunikacija, pvz., sąskaitų faktūrų išrašymas, naudotojų aptarnavimas, keitimasis informacija su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

–         Mūsų sąskaitų, turto ir skolų valdymas. Tokio naudojimo teisinis pagrindas paprastai yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), tačiau kai kuriais atvejais tai gali būti ir mūsų teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pvz., saugoti buhalterinės apskaitos dokumentus.

–         Su Automobiliais susijusių eismo įvykių valdymas ir, jei reikia, informacijos perdavimas draudimo bendrovėms. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Vairuotojo pažymėjimo duomenys

–         Vairuotojo pažymėjimo duomenis (vardas, pavardė, galiojimo data, kategorija) tvarkys ir saugos trečiosios šalies paslaugų teikėjas Sumsub, siekdamas užtikrinti, kad mūsų klientas (fizinis asmuo) turi teisę vairuoti Automobilį. Sumsub yra nepriklausomas duomenų valdytojas, todėl prašome susipažinti su jo privatumo sąlygomis, pateiktomis interneto svetainėje https://sumsub.com/privacy-notice-service/

–         Informacija (taip arba ne), ar turite galiojantį vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti tam tikro tipo Automobilius.

Vairuotojo pažymėjimo duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:

–         Paslaugų teikimas ir jūsų naudotojo paskyros valdymas laikantis Sąlygose nustatytos tvarkos. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Mokėjimo duomenys

–         Mokėjimo kortelės duomenis (kortelę išdavęs subjektas, kortelės turėtojas, kortelės numeris, kortelės galiojimo data) tvarkys ir saugos trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėjas „Stripe“, kad galėtų tvarkyti mokėjimus ir užkirsti kelią sukčiavimui. „Stripe“ yra nepriklausomas duomenų valdytojas, todėl prašome susipažinti su jo privatumo sąlygomis, pateiktomis interneto svetainėje www.stripe.com/en-ee/privacy.

–         Informacija apie iš mūsų įsigytas paslaugas ir jūsų atliktus mokėjimus.

–         Informacija apie sumas, įskaitytas į įmonės sąskaitą mobiliojoje programėlėje „MyAvis“, kuria naudotis jus įgaliojo juridinis asmuo (pvz., darbdavys), ir apie sąskaitos likutį.

Mokėjimo duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:

–         Paslaugų teikimas ir jūsų naudotojo paskyros valdymas laikantis Sąlygose nustatytos tvarkos. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

–         Mūsų sąskaitų ir turto valdymas. Tokio naudojimo teisinis pagrindas paprastai yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), tačiau kai kuriais atvejais tai gali būti ir mūsų teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pvz., saugoti buhalterinės apskaitos dokumentus.

–         Galimybė naudotis lėšomis, įskaitytomis į sąskaitą mobiliojoje programėlėje „MyAvis“, kurią naudojate kaip mokėjimo už paslaugas būdą Sąlygose nustatyta tvarka. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Naudojimo duomenys

–         Jūsų prisijungimo duomenys

–         GPS duomenys

–         IP adresas

–         Baterijos duomenys

–         Automobilio sistemų duomenys

–         Jūsų naudojamo Automobilio greitis

–         Atstumas, kurį nuvažiuojate naudodamiesi Automobiliu

–         Automobilio ir (arba) mobiliosios programėlės „MyAvis“ generuojami duomenys, pvz., buvimo vieta, vairavimo įpročiai, greitis

–         Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine, mobiliąja programėle „MyAvis“ ir Automobiliais (įskaitant važiavimo ir buvimo vietos istoriją)

–         Naršyklės ir (arba) telefono tipas ir versija

–         Degalų lygis Automobilyje

–         Naudojimasis degalų kortele

–         Jūsų pageidaujami nustatymai

Naudojimo duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:

–         Sąlygose numatytų paslaugų teikimas. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

–         Su paslauga susijusios pagalbos teikimas. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra sutarties vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

–         Statistinių duomenų rengimas ir naudotojų duomenų (įskaitant informacijos apie nustatytus trūkumus) analizė, siekiant palaikyti ir tobulinti Paslaugas. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

–         Mūsų turto apsauga naudojant GPS duomenis Automobilių buvimo vietai nustatyti. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Rinkodaros duomenys

–         Duomenys apie tai, ar sutikote su duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais.

–         Kanalo, kuriuo pageidaujate gauti rinkodaros informaciją, duomenys (el. paštas, mobilusis telefonas ar abu).

Rinkodaros duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas:

–         mūsų paslaugų ir produktų rinkodara. Tokio naudojimo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

2.2.      Juridinių asmenų užsakomos paslaugos

Kai mūsų paslaugas užsako arba mokėjimą už naudotoją organizuoja juridinis asmuo (pvz., naudojantis juridinio asmens suteikta verslo paskyra), kad lėšomis naudotis galėtų jo darbuotojai arba kiti juridinio asmens pasirinkti asmenys, mes renkame ir tvarkome tą pačią informaciją apie faktinius paslaugų naudotojus, kaip aprašyta 2.1 punkte. Kadangi su kiekvienu naudotoju sudaromos Sąlygos, mus su naudotojais sieja tiesioginiai santykiai, o duomenų tvarkymas grindžiamas tuo pačiu teisėtu pagrindu, kaip aprašyta 2.1 punkte.

Juridinių asmenų atveju papildomai renkame šią informaciją:

–         Įmonės pavadinimas

–         Įmonės kodas

–         PVM mokėtojo kodas

–         Juridiniam asmeniui atstovaujančio asmens, atsakingo už sutarties vykdymą ir paslaugos naudotojų informacijos administravimą (toliau – juridinio asmens atstovas), vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas

Tokiu atveju tvarkome juridinio asmens atstovo asmens duomenis, kad galėtume bendrauti su klientu (t. y. juridiniu asmeniu) teikdami su klientu sutartas paslaugas. Tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) – mums būtina bendrauti su juridiniu asmeniu, o jei jūs esate jo atstovas, darome prielaidą, kad juridinis asmuo jus informavo apie jūsų paskyrimą kontaktiniu asmeniu, todėl yra interesų balansas ir mes nepažeidžiame jūsų interesų, teisių bei laisvių. Kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu, duomenų subjektas visada turi teisę nesutikti su tokiu tvarkymu. Jei nesutinkate su tokiu tvarkymu, informuosime savo klientą, prašydami nurodyti naują kontaktinį asmenį, arba prašysime kitaip pakomentuoti jūsų nesutikimą.

3.           Jūsų duomenų atskleidimas

Su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis susipažinti gali tik tie darbuotojai, kuriems šie duomenys reikalingi jų darbo funkcijoms atlikti (laikantis principo „būtina žinoti“). Už mūsų įmonės ribų jūsų duomenis galime perduoti toliau nurodytiems asmenims toliau nurodytomis aplinkybėmis ir tik tiek, kiek tai yra būtina:

–         Mums paslaugas teikiantiems subjektams: Su jūsų duomenimis gali susipažinti asmenys, teikiantys mums paslaugas ir tvarkantys jūsų duomenis mūsų vardu (duomenų tvarkytojai), tačiau tik tiek, kiek to reikia tokioms paslaugoms teikti. Tai interneto svetainių ir mobiliosios programėlės „MyAvis“, techninės priežiūros, sąskaitų už paslaugas išrašymo, mokėjimo paslaugų teikėjai, vairuotojo pažymėjimo duomenų tikrinimo paslaugų teikėjai, skolų išieškojimo įmonės ir taikomosios veiklos paslaugų teikėjai.

–         Valdžios institucijoms ir valstybinėms įstaigoms (pvz., policijai, teismams, duomenų apsaugos institucijoms): jūsų duomenis atskleisime tik tada ir tik tiek, kiek esame teisiškai įpareigoti tai padaryti.

–         Trečiosioms šalims, susijusioms su teisiniais procesais (pvz., teisininkams, finansų konsultantams, draudimo bendrovėms): galime dalytis jūsų duomenimis arba juos atskleisti, jei tai būtina mūsų turtui ir teisėms apsaugoti (įskaitant šiuo tikslu teikiamus teisinius reikalavimus), užtikrinti mūsų sutarčių vykdymą, apsiginti nuo bet kokių trečiųjų šalių reikalavimų.

–         Trečiosioms šalims, kai tai susiję su žala, kurią padarėte naudodamiesi paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant, automobilių stovėjimo aikštelių savininkus (viešus ir privačius asmenis), skolų išieškojimo bendroves.

–         Juridiniam asmeniui, kurio verslo paskyra naudojatės arba esate įgalioti naudotis.

–         Trečiosioms šalims, kai tai susiję su įmonių sandoriais: galime dalytis jūsų informacija su trečiosiomis šalimis vykdydami įmonės sandorį, pavyzdžiui, parduodami savo įmonę, išleisdami naujas akcijas investuotojams arba parduodami įmonės verslą ir (arba) turtą kitai įmonei. Taip pat steigdami bendrąją įmonę, atlikdami įmonių susijungimą ar kitokį reorganizavimą.

Paprastai jūsų asmens duomenys tvarkomi Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Tačiau, jei reikia perduoti duomenis už EEE ribų, mes laikomės BDAR reikalavimų, reglamentuojančių tokį duomenų perdavimą.

4.           Asmens duomenų saugojimas

Jūsų duomenis saugome šiame punkte nustatytą laikotarpį, o jei laikotarpio objektyviai nustatyti neįmanoma – tiek, kiek tai būtina šiose privatumo sąlygose aprašytiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti ir privalomiems teisės aktams vykdyti. Kriterijai, kuriais remdamiesi nustatome įvairių kategorijų asmens duomenų saugojimo laikotarpį, yra šie:

–         ar esate aktyvus klientas, ar ne, kaip dažnai naudojatės mūsų paslaugomis arba kada paskutinį kartą išsinuomojote Automobilį;

–         ar yra sutartinių ar teisinių įsipareigojimų, pagal kuriuos privalome saugoti duomenis tam tikrą laikotarpį;

–         ar yra kokių nors vykstančių ar gresiančių teisinių procesų, susijusių su jūsų įsigyta Automobilio nuomos paslauga arba kitaip susijusių su jūsų santykiais su mumis;

–         ar pagal taikomus įstatymus, teisės aktus ar reglamentus leidžiamas konkretus duomenų saugojimo laikotarpis;

–         kokie buvo lūkesčiai dėl duomenų saugojimo tuo metu, kai duomenys buvo mums pateikti.

Jei nebaigėte registracijos proceso ir (arba) jūsų registracija nebuvo patvirtinta, registracijos tikslais pateikti asmens duomenys bus saugomi 2 mėnesius nuo bandymo užsiregistruoti pradžios datos.

Jei 1 metus nesinaudojote savo paskyra ir jūsų paskyra buvo deaktyvuota pagal Sąlygose nustatytą tvarką, jūsų asmens duomenys bus saugomi iki paskyros deaktyvavimo, o po paskyros deaktyvavimo – 3 metus, nebent pagal taikomus įstatymus (pvz., buhalterinės apskaitos įstatymus) tam tikrus asmens duomenis privalome saugoti ilgiau.

Su mokėjimais susijusią informaciją pagal galiojančius įstatymus saugome 10 metų nuo sąskaitos faktūros už mūsų paslaugas išrašymo dienos.

Jei tam tikra medžiaga, kurioje yra asmens duomenų, naudojama vidiniam ir (arba) išoriniam tyrimui atlikti, tokioje medžiagoje esantys asmens duomenys saugomi tol, kol baigiamas atitinkamas tyrimas.

GPS duomenys saugomi 6 mėnesius nuo jų sukūrimo datos.

Jei asmens duomenys renkami remiantis jūsų sutikimu, tokie asmens duomenys bus saugomi tol, kol galios jūsų paskyra, nebent atšauksite savo sutikimą.

Be to, duomenis galime tvarkyti apibendrintu arba nuasmenintu formatu, pavyzdžiui, analizės ir statistikos tikslais, taip pat siekdami tobulinti ir plėtoti savo paslaugas.

Tikslesnės informacijos apie jūsų asmens duomenų saugojimą galite gauti pateikę atitinkamą užklausą šių privatumo sąlygų 1 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

5.           Jūsų teisės

Automatinį sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, taikome siekdami vykdyti Sąlygas (pvz., užtikrinti, kad būtų gauti mokėjimai už mūsų suteiktas paslaugas, įsitikinti, kad turite galiojantį vairuotojo pažymėjimą, leidžiantį naudotis mūsų paslaugomis, teikti pagal jūsų poreikius pritaikytas tiesioginės rinkodaros paslaugas – siųsti naujienlaiškius tik suinteresuotiems klientams).

Asmens duomenis galime rinkti, analizuoti ir tvarkyti taikydami specialius algoritmus, kurie tam tikrais atvejais gali turėti įtakos jūsų galimybei gauti ir naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis, t. y. jei jūsų vairuotojo pažymėjimas negalioja arba neturite pakankamai lėšų mokėjimo priemonėje, kurią susiejote su savo paskyra, negalėsite naudotis mūsų paslaugomis.

Jei nesutinkate su automatiškai priimtu sprendimu, turite teisę prašyti, kad taikomas sprendimas nebūtų grindžiamas vien tik automatiniu duomenų tvarkymu. Jei norite, kad automatinis sprendimas būtų peržiūrėtas, susisiekite su mumis 1 skyriuje nurodytais kontaktais.

6.           Jūsų teisės

Teisė susipažinti su duomenimis – jūs turite teisę žinoti, kokius jūsų duomenis turime (jei jų turime).

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis – jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs ar neišsamūs jūsų asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis – tam tikromis sąlygomis turite teisę reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, įskaitant atvejus, kai jūsų asmens duomenų nebereikia tvarkyti tais tikslais, dėl kurių jie buvo surinkti, arba jei jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, tačiau jūs pageidaujate atšaukti savo sutikimą ir nėra kitų priežasčių tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą – tam tikromis aplinkybėmis turite teisę uždrausti arba apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tam tikrą laikotarpį (pvz., pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo).

Teisė nesutikti – jūs turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, kuris grindžiamas mūsų teisėtu interesu. Gavę tokį prieštaravimą, nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Taip pat turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Gavę tokį prieštaravimą, nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei davėte mums sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis tam tikrais tikslais (pvz., tiesioginės rinkodaros), turite teisę bet kuriuo metu atšaukti mums duotą sutikimą.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, pateikite atitinkamą prašymą šių privatumo sąlygų 1 skyriuje nurodytu el. pašto adresu. Turime teisę atsakyti į jūsų užklausą per 30 dienų.

7.           Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo asmens duomenis arba pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su mumis šių privatumo sąlygų 1 skyriuje nurodytu el. pašto adresu.

Jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisinių reikalavimų, turite teisę, neapribojant jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių, pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra jūsų įprastinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba tariamo pažeidimo vieta. Lietuvoje tokia priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

8.           Šių privatumo sąlygų pakeitimai

Kartais galime vienašališkai pakeisti šias privatumo sąlygas, ypač pasikeitus asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams arba mūsų duomenų tvarkymo praktikai. Apie visus reikšmingus pakeitimus būsite informuoti iš anksto. Ankstesnę (archyvinę) ir atnaujintą bei galiojančią privatumo sąlygų versiją visada galite rasti mūsų interneto svetainėje https://www.myavis.lt/lt/legal/policy/1