Bendrosios sąlygos

 UAB „LITIDEAL“ (toliau – Litideal) yra „Avis“ prekės ženklo franšizės gavėja Estijoje. Šios bendrosios sąlygos taikomos visoms su „Litideal“ sudarytoms kemperių (toliau – transporto priemonė) trumpalaikės nuomos sutartims.

 

1.      Nuomos laikotarpis

1.1.   Nuomininkas išsinuomoja transporto priemonę nuomos sutartyje nustatytam laikotarpiui. Nuomos laikotarpis gali būti pratęstas šalių susitarimu. Prieš pratęsdama nuomos sutartį, Litideal nuomininkui pateikia nuomos laikotarpio pratęsimo kainoraštį, o nuomininkas el. paštu patvirtina, kad sutinka su kainoraščiu. Minimalus nuomos laikotarpis yra penkios dienos.

2.      Transporto priemonės pateikimas ir grąžinimas

2.1.   Nuomininkas privalo dalyvauti Litideal darbuotojui išsamiai pristatant informaciją apie transporto priemonę.

2.2.   Transporto priemonės pateikimo metu nuomininkas privalo įsitikinti, kad jo gaunama transporto priemonė yra geros techninės būklės, neturi gedimų ir kad transporto priemonės salonas yra švarus. Nuomininkas privalo patikrinti, ar transporto priemonės techninės būklės kortelėje buvo užfiksuoti transporto priemonės pateikimo metu matomi transporto priemonės pažeidimai. Vėlesni skundai dėl transporto priemonės pažeidimų nepriimami ir laikoma, kad tokią žalą padarė nuomininkas, todėl jis ją turi atlyginti Litideal.

2.3.   Nuomininkas privalo grąžinti transporto priemonę nuomos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytą dieną ir laiku sutartyje nurodytoje vietoje. Litideal leidžia vėluoti grąžinti transporto priemonę iki vienos valandos, o vėliau už naudojimąsi transporto priemone bus taikomas papildomas dienos mokestis.

2.4.   Jei nuomininkas negrąžina transporto priemonės sutartu laiku ir sutartoje vietoje arba iš karto po sutarties nutraukimo prieš terminą (jei taip atsitiktų), Litideal turi teisę paskelbti transporto priemonę dingusia ir pasinaudoti visomis teisės aktuose numatytomis teisėmis, kad atgautų transporto priemonę, įskaitant tai, kad nuomininkas įgalioja Litideal nedelsiant perimti transporto priemonės valdymą (įskaitant jos išvežimą). Jei Litideal dėl to patiria papildomų išlaidų, nuomininkas privalo jas atlyginti. Perimant transporto priemonę, Litideal neatsako už bet kokią su nuomininko transporto priemonėje paliktiems daiktams kilusią žalą ar jų praradimą, kurie gali atsirasti transporto priemonės perėmimo metu ar po to.

2.5.   Nuomininkas privalo grąžinti transporto priemonę tokios pat būklės, kokios ji buvo perduota nuomininkui, išskyrus įprastą nusidėvėjimą. Nuomininkas privalo grąžinti transporto priemonę Litideal darbuotojams su visomis padangomis, įranga ir dokumentais.

2.6.   Nuomininkas gauna transporto priemonę su pilnu degalų baku ir privalo ją grąžinti su pilnu degalų baku. Jei transporto priemonė grąžinama ne su pilnu degalų baku, nuomininkas privalo sumokėti 4.2.9 punkte nustatytą mokestį.

2.7.   Grąžindamas transporto priemonę nuomininkas privalo išvalyti saloną, ištuštinti nuotekų baką ir tualeto talpyklą. Pažeidęs šį reikalavimą, nuomininkas privalo sumokėti 4.2.7 punkte nurodytą valymo mokestį.

 

3.      Naudojimosi transporto priemone reikalavimai

3.1.   Nuomininkas, kaip nuomos sutartyje nurodytos transporto priemonės naudotojas ir galiojančio vairuotojo pažymėjimo turėtojas, privalo išmanyti galiojančias kelių eismo taisykles ir jų laikytis, o jas pažeidęs – sumokėti paskirtą baudą ir padengti kitas su kelių eismo taisyklių pažeidimu susijusias išlaidas.

3.2.   Transporto priemonę leidžiama vairuoti asmeniui, kuris:

3.2.1.     yra nurodytas nuomos sutartyje, turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir yra ne jaunesnis kaip 25 metų amžiaus;

3.2.2.     kitas asmuo, kurį nuomininko prašymu nuomos sutartyje nurodė Litideal ir kuris laikosi vairuotojui nustatytų sąlygų.

Nuomininkas yra visiškai atsakingas už transporto priemonės vairuotojus ir privalo užtikrinti, kad transporto priemonės vairuotojai laikytųsi transporto priemonės nuomos sutarties sąlygų.

3.3.   Transporto priemonė negali būti naudojama:

3.3.1.     keleiviams vežti už mokestį (pvz., vežimo ar taksi paslaugoms teikti);

3.3.2.     bet kokiai kitai transporto priemonei ar priekabai vilkti;

3.3.3.     kroviniams vežti pažeidžiant muitinės taisykles arba bet kokiai kitai neteisėtai veikai;

3.3.4.     vairuotojo, kuris yra apsvaigęs nuo alkoholio (vairuotojas turi būti visiškai blaivus), narkotinių ar kitų draudžiamų medžiagų;

3.3.5.     vairuotojo, neturinčio atitinkamos kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimo;

3.3.6.     lenktynėms arba treniruotėms lenktynių varžyboms;

3.3.7.     vairavimo pamokoms;

3.3.8.     važiuoti ne keliais;

3.3.9.     pavojingoms, toksiškoms, degioms, korozinėms, radioaktyvioms, kenksmingoms ar neteisėtoms medžiagoms vežti;

3.3.10.   gyvūnams vežti.

3.4.   Rūkyti transporto priemonės salone yra draudžiama. Pažeidęs šį reikalavimą, nuomininkas privalo sumokėti 4.2.6 punkte nurodytą valymo mokestį.

3.5.   Palikdamas transporto priemonę, nuomininkas privalo imtis būtinų atsargumo priemonių (įskaitant, bet neapsiribojant, užrakinti transporto priemonės duris, įjungti rankinį stabdį), kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ar vagysčių. Nuomininkas taip pat privalo pasiimti transporto priemonės raktelius ir dokumentus (registracijos liudijimą ir kitus dokumentus), kai palieka transporto priemonę.

 

3.6.   Draudžiama pernuomoti transporto priemonę, perleisti nuomos sutartyje numatytas teises ar pareigas tretiesiems asmenims, perduoti transporto priemonę kitai trečiajai šaliai, jei šalys raštu nesusitarė kitaip.

 

3.7.   Naudodamasis transporto priemone nuomininkas privalo:

3.7.1.     laikytis transporto priemonės gamintojo nustatytų transporto priemonės eksploatacijos reikalavimų, nurodytų transporto priemonės naudojimo instrukcijose ir (arba) vadovuose, kuriuos galima rasti transporto priemonėje;

3.7.2.     laikytis Litideal nurodymų ir rekomendacijų;

3.7.3.     laikytis transporto priemonių vairavimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų taikomų teisės aktų;

3.7.4.     nesinaudoti transporto priemone, kai dega bet kuri įspėjamoji lemputė arba rodomas priminimas atlikti techninę priežiūrą, nebent sustoti būtų nesaugu arba Litideal patartų važiuoti toliau;

3.7.5.     jei šalys raštu nėra sutarusios kitaip, transporto priemone naudotis tik Baltijos šalių teritorijos ribose.

4.      Mokesčiai

4.1.   Sudarydamas nuomos sutartį, nuomininkas iki nuomos termino pradžios (ir ne vėliau kaip nuo transporto priemonės priėmimo nuomai) privalo sumokėti nuomos mokestį ir užstatą. Užstatas sumokamas likus penkioms darbo dienoms iki nuomos datos ir yra 900–1 200 eurų (tiksli užstato suma nurodoma transporto priemonės nuomos sutarties specialiosiose sąlygose). Pasibaigus nuomos laikotarpiui, grąžinus transporto priemonę Litideal, iš užstato minusuojamos visos nuomininko Litideal pagal transporto priemonės nuomos sutartį mokėtinos sumos (įskaitant, bet neapsiribojant transporto priemonės valymo mokesčius), likusi užstato suma grąžinama nuomininkui.

4.2.   Nuomininkas privalo sumokėti Litideal:

4.2.1.     nuomos mokestį pagal taikomus tarifus, apskaičiuotą atsižvelgus į nuomos dienų skaičių ir nuvažiuotus kilometrus. Jei transporto priemonė grąžinama praėjus daugiau nei vienai valandai nuo sutarto grąžinimo laiko, nurodyto nuomos sutartyje, nuomininkas privalo sumokėti už nuomos laikotarpį, apskaičiuotą pagal faktinį grąžinimo laiką. Jei nuomininkas grąžina transporto priemonę nepasibaigus nuomos laikotarpiui, Litideal turi teisę reikalauti sumokėti visą nuomos sutartyje nurodytą nuomos mokestį;

4.2.2.     visus papildomus mokesčius (draudimo, pristatymo mokesčius ir kt.) kartu su įstatyme numatytu pridėtinės vertės mokesčiu, su kuriais nuomininkas sutiko pasirašydamas nuomos sutartį;

4.2.3.     baudą už transporto priemonės vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, kelių eismo taisyklių pažeidimą ar kitus neteisėtus veiksmus, jei baudą, susijusią su nuomininko naudojimusi transporto priemone, sumokėjo Litideal, įskaitant atvejus, kai Litideal skiriama bauda už leidimą vairuoti transporto priemonę asmeniui, neturinčiam teisės vairuoti motorines transporto priemones;

4.2.4.     jei nuomininkas gavo tinkamai duotą Litideal sutikimą išvykti iš Baltijos šalių ir transporto priemonė tampa netinkama eksploatuoti už Baltijos šalių ribų, nuomininkas privalo apmokėti transporto priemonės pristatymo į Litideal nuomos biurą Lietuvos Respublikoje išlaidas. Nuomininkui tenka visa atsakomybė už transporto priemonės išsaugojimą ir bet kokią jai padarytą žalą (įskaitant atsitiktinio transporto priemonės sunaikinimo ir sugadinimo riziką), kuri atsirado iki to laiko, kai transporto priemonę patikrino ir priėmė Litideal darbuotojas Litideal nuomos biure Lietuvos Respublikoje ;

4.2.5.     Litideal gautas baudas už transporto priemonės stovėjimą neleistinoje vietoje, kelių eismo taisyklių pažeidimus ir su tuo susijusius delspinigius, mokesčius už transporto priemonės nuvilkimą į automobilių stovėjimo aikštelę, kai transporto priemonė buvo pastatyta neleistinoje vietoje ar dėl kitos priežasties, taip pat Litideal nustatytą 35 eurų dydžio baudos ar žalos administravimo mokestį;

4.2.6.     200 eurų mokestį už papildomą transporto priemonės valymą, jei transporto priemonėje buvo rūkoma arba jei transporto priemonės salonas yra toks nešvarus, kad reikia atlikti cheminį valymą, siekiant atkurti prieš nuomą buvusią jo būklę;

4.2.7.     neišvalius transporto priemonės arba neištuštinus tualeto ir nuotekų – 200 eurų mokestį už papildomą transporto priemonės valymą;

4.2.8.     200 eurų dydžio baudą, jei transporto priemonėje buvo vežami gyvūnai;

4.2.9.     2,5 euro už litrą dydžio mokestį, jei transporto priemonė grąžinama ne su pilnu degalų baku.

4.3.   Nuomininkas mokėjimus Litideal atlieka banko pavedimu. Laiku nesumokėjęs nuomos mokesčio ar kitų nuomos sutartyje ir (arba) bendrosiose sąlygose nustatytų mokesčių, nuomininkas moka 0,2 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Kai mokesčiai sumokami pavėluotai, pirmiausia sumokami delspinigiai ir baudos, po to – pagrindinė mokesčio suma. Jei nuomininkas nesilaiko iš nuomos sutarties kylančių reikalavimų ir (arba) jų neįvykdo laiku, Litideal turi teisę atskleisti informaciją apie nuomininką kreditų registre (įskaitant, bet neapsiribojant, „Creditinfo“ tvarkomą duomenų bazę ir pasaulinę Litideal duomenų bazę).

5.      Atsakomybė

5.1.   Nuomininkas prisiima visą atsakomybę už transporto priemonės išsaugojimą ir bet kokią jai padarytą žalą (įskaitant atsitiktinio transporto priemonės sunaikinimo ir sugadinimo riziką), kuri atsirado iki to laiko, kai transporto priemonę patikrino ir priėmė Litideal darbuotojas.

5.2.   Nuomininkas pripažįsta ir sutinka, kad transporto priemone jis naudojasi savo rizika. Litideal neatsako už jokias pasekmes, reikalavimus, ieškinius, pretenzijas, nuostolius, atsakomybę, žalą, mokesčius, išlaidas, sužalojimus, baudas, teisines išlaidas ar kitas bet kokios rūšies išlaidas, kurias nuomininkas ar trečioji šalis gali patirti dėl to, kad nuomininkas naudojasi transporto priemone.

5.3.   Nuomininkas pats atsako už bet kokią žalą, padarytą jo ar kitų asmenų asmeniniams daiktams (t. y. drabužiams, krepšiams, transporto priemonėje esantiems daiktams ir kt.) arba daiktams, naudojamiems nuomojantis transporto priemonę, išskyrus atvejus, kai tokia žala atsirado dėl Litideal kaltės.

5.4.   Jei nuomos laikotarpiu paaiškėja kokie nors transporto priemonės defektai, transporto priemonė patenka į avariją arba yra apgadinama, nuomininkas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Litideal ir laikytis jos nurodymų dėl tolesnių veiksmų. Nuomininkui neleidžiama pačiam (ar pasitelkti kitus asmenis) taisyti pastebėtų transporto priemonės defektų. Pažeidęs šią sąlygą, nuomininkas privalo atlyginti Litideal padarytą žalą (pvz., jei originalios transporto priemonės dalys buvo pakeistos netinkamos kokybės ar neoriginaliomis dalimis, transporto priemonės vertės sumažėjimą).

5.5.   Tiek, kiek atsakomybės apribojimas yra nedraudžiamas pagal galiojančius teisės aktus, Litideal nėra laikoma atsakinga už:

5.5.1.     bet kokią galimą žalą, kurią nuomininkas patyrė dėl vėlavimo, susijusio su transporto priemonės nuoma;

5.5.2.     bet kokią žalą nuomininko sveikatai ar gyvybei, atsiradusią nuomojantis transporto priemonę;

5.5.3.     bet kokią žalą, kurią nuomininkas padaro trečiosioms šalims nuomodamasis transporto priemonę;

5.5.4.     bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus nuomininkui ar trečiosioms šalims dėl ankstesnio transporto priemonės naudotojo veiksmų;

5.5.5.     bet kokius netiesioginius nuostolius;

5.5.6.     bet kuriuo atveju už nuostolius, už kuriuos atsako Litideal, ir kurie viršija nesuteiktų arba netinkamai suteiktų transporto priemonės nuomos paslaugų kainą.

5.6.   Bendra Litideal atsakomybė už bet kokias pretenzijas pagal transporto priemonės nuomos sutartį, įskaitant deliktu ar kitais pagrindais grindžiamas pretenzijas, jokiu atveju negali viršyti 500 EUR arba nuomininko už transporto priemonės naudojimosi laikotarpį, kurio metu įvyko nelaimingas atsitikimas, incidentas ar įvykis, dėl kurio reiškiamos pretenzijos (atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė), Litideal sumokėtų mokesčių sumos, jei toks atsakomybės apribojimas nėra draudžiamas galiojančiais įstatymais.

 

6.      Draudimas

6.1.   Litideal pagal galiojančius įstatymus apdraudžia nuomininko naudojamą transporto priemonę nuo kokios žalos, kurią gali patirti trečioji šalis, taip pat dėl kitų įvykių, dėl kurių Litideal susitarė su pasirinktu draudiku. Draudžiamojo įvykio atveju taikomos draudimo sąlygos, dėl kurių susitarė Litideal ir jos draudikas. Prieš sudarydamas nuomos sutartį, nuomininkas turi susipažinti su atitinkamomis transporto priemonės draudimo sąlygomis Litideal klientų aptarnavimo skyriuje. Nuomininkas atsakingas už žalą, jei draudikas atsisako ją atlyginti, o taip pat, kai įvykis pripažintas nedraudiminiu įvykiu.

6.2.   Įvykus draudžiamajam įvykiui, nuomininko asmeninė atsakomybė (franšizė) iki 1 000 EUR.

6.3.   Neatsižvelgiant į 6.2 punkto nuostatas, draudimo apsauga negalioja šiai žalai:

6.3.1.     Transporto priemonės salono, vairo sistemos, dugno ar variklio skyriaus pažeidimams, žalai, atsiradusiai važiuojant su nuleistomis padangomis, arba žalai, padarytai važiuojant ne transporto priemonių eismui skirtais keliais (pvz. važiavo užšalusiais vandens telkiniais, miškais, laukais, pievomis ir pan.).

6.3.2.     Jei transporto priemonė pavagiama, o nuomininkas, palikdamas transporto priemonę, nepasiėmė automobilio dokumentų ir (arba) raktelio, kaip reikalaujama 3.5 punkte.

6.3.3.     Jei transporto priemonės vairuotojas valdė transporto priemonę apsvaigęs nuo alkoholio (vairuotojas turi būti visiškai blaivus), narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat vartojo alkoholį ar kitas svaigiąsias medžiagas po eismo įvykio iki girtumo nustatymo testo atlikimo arba vengė girtumo, apsvaigimo patikrinimo.

6.3.4.     Jei transporto priemonės vairuotojas vairavo transporto priemonę neturėdamas teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemonės.

6.3.5.     Jei transporto priemonės vairuotojas vairavo transporto priemonę, kuriai eismo įvykio metu buvo pasibaigęs valstybinės techninės apžiūros galiojimo terminas ir eismo įvykio priežastimi buvo techninis transporto priemonės gedimas.

6.3.6.     Jei transporto priemonės vairuotojas nepakluso policijos pareigūno (eismo reguliuotojo) reikalavimui sustoti, bandė pabėgti ar buvo priverstinai sustabdytas, arba savavališkai pasišalino iš įvykio vietos.

6.3.7.     Jei transporto priemonė buvo naudojama kaip nusikaltimo įrankis arba savižudybės priemonė, transporto priemonė buvo naudojama ne pagal jos tiesioginę paskirtį, transporto priemonė buvo naudojama su padangomis, neatitinkančiomis įvykio vietoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimų.

6.3.8.     Jei transporto priemonė buvo ruošiama dalyvauti arba dalyvavo renginiuose, kuriuose siekiama važiuoti kuo didesniu greičiu (pavyzdžiui, sportinės varžybos, treniruotės).

6.3.9.     Jei transporto priemonė buvo naudojama kitai transporto priemonei vilkti, buksyruojama pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

6.3.10.   Jei transporto priemonė buvo palikta be priežiūros, t.y. su atidarytais langais, stoglangiu ar stogu, neužrakintomis durimis, netvarkingomis ir neįjungtomis apsaugos priemonėmis.

6.3.11.   Jei transporto priemonė buvo naudojama pažeidžiant jos technines charakteristikas.

6.3.12.   Jei nuomininkas nepateikė Litideal visų reikalingų dokumentų draudžiamojo įvykio priežastims bei žalos dydžiui nustatyti, taip pat policijos ir/ar kitų kompetentingų valstybės institucijų išduotų pažymų, jeigu policijoje ir/ar kitose institucijose įvykis turėjo būti registruotas pagal faktines įvykio aplinkybes, šias sąlygas bei tos šalies, kurioje įvyko įvykis norminius teisės aktus.

6.3.13.   Transporto priemonės nuomos sutarties nesilaikymas.

6.4.   Nedraudžiamaisiais įvykiais yra laikomi ir tie atvejai, kai:

6.4.1.     Transporto priemonę vairavo turintis mažesnį vairavimo stažą nei numatyta draudimo sutartyje asmuo.

6.4.2.     Transporto priemonės vairuotojas, nuomininkas žalą padarė tyčia arba nuslėpė įvykio priežastis, aplinkybes ir padarinius, pateikė neteisingą, klaidinančią informaciją arba kitais neteisėtais būdais siekė gauti draudimo išmoką ar ją padidinti, įskaitant atvejus, kai transporto priemonės vagystę ir pasisavinimą inscenizavo vairuotojas, nuomininkas ar su juo susiję susiję asmenys.

6.4.3.     Transporto priemonė buvo naudojama padidintos rizikos sąlygomis, tokiomis kaip transporto priemonės trumpalaikė nuoma, subnuoma; siuntų pervežimas; mokymas vairuoti; naudojimas inkasacijai, saugos tarnybų, greitosios pagalbos, policijos, priešgaisrinei ir kitai greitojo reagavimo ar operatyvinei veiklai vykdyti; transporto priemonės naudojimas taksi ar kitoms mokamo keleivių pervežimo veikloms vykdyti.

6.4.4.     Transporto priemonė yra prarandama, t.y., pasisavinama su jos vairuotojo, nuomininko ar kito nuomininko įgalioto asmens, ar kitų asmenų, kurie buvo įgiję teisę naudotis transporto priemone, arba užvaldžius ją sukčiavimo būdu.

6.4.5.     Žala susidarė dėl transporto priemonės remonto, senėjimo, korozijos, nusidėvėjimo, techninio gedimo.

6.4.6.     Žala varikliui ar jo sudedamosioms dalims, šaldymo bei šildymo įrangai ar transmisijai, atsirado ar padidėjo dėl nepakankamo tepalo ar aušinimo skysčio lygio, dėl netinkamos rūšies tepalo, aušinimo skysčio ar kuro naudojimo arba dėl nepakankamos jų cirkuliacijos.

6.4.7.     Žala transporto priemonės salonui ir vidaus dalims, kuri atsirado ar padidėjo dėl transporto priemonės keleivių ar gyvūnų, esančių transporto priemonės viduje veiksmų.

6.4.8.     Žala transporto priemonei buvo padaryta ar padidėjo dėl pasibaigusio kuro.

6.4.9.     Žala buvo padaryta dėl transporto priemonės papildomos įrangos ar kitų dalių vagystės, sugadinimo, sunaikinimo, jei minėta įranga įvykio metu nebuvo transporto priemonėje.

6.4.10.   Transporto priemonė buvo pavogta panaudojus originalų transporto priemonės užvedimo raktelį arba originalias transporto priemonės apsaugos nuo vagystės valdymo priemones.

6.4.11.   Įvykus transporto priemonės vagystei, Litideal nebuvo nedelsiant perduoti transporto priemonės registracijos dokumentai, rakteliai, apsaugos sistemos valdymo pulteliai, išskyrus atvejus, kai jie buvo prarasti plėšimo metu ir toks faktas nustatytas teisėsaugos institucijų arba jie buvo perduoti policijai.

6.5.   Jei nuomininkas apgadino Litideal turtą (transporto priemonę), kuri buvo apdrausta, ir nuomininkas yra atsakingas už padarytą žalą, transporto priemonę apdraudusi draudimo bendrovė, atlyginusi žalą Litideal, įgyja regreso teisę į nuomininką dėl visos Litideal išmokėtos sumos.

7.      Veiksmai įvykus eismo įvykiui

7.1.   Nuomininkas ir kiekvienas vairuotojas, kuriam leista naudotis transporto priemone, privalo imtis visų priemonių Litideal ir draudiko interesams apsaugoti, jei nuomos laikotarpiu įvyktų eismo įvykis, įskaitant:

7.1.1.     išsiaiškinti visų eismo įvykio dalyvių ir galimų liudininkų vardus, pavardes ir kontaktinius duomenis;

7.1.2.     be išankstinio Litideal sutikimo nepripažinti savo kaltės ar atsakomybės;

7.1.3.     po eismo įvykio nepalikti transporto priemonės be priežiūros ar nesiėmus priemonių jos saugumui užtikrinti;

7.1.4.     nedelsiant informuoti Litideal policiją apie eismo įvykį ar vagystę ir likti įvykio vietoje, kol policija leis išvykti;

 

7.1.5.     parengti paaiškinamąjį raštą dėl eismo įvykio ar vagystės ir pristatyti jį Litideal per 24 valandas nuo eismo įvykio ar vagystės.

 

8.      Sutarties keitimas ir nutraukimas

8.1.   Nuomos sutartį galima pratęsti el. paštu, nuomininkui ir Litideal sudarant nuomos sutarties pratęsimo raštišką susitarimą.

8.2.   Nuomos sutartis baigiasi paskutinę sutartyje nurodyto nuomos laikotarpio dieną, kai nuomininkas grąžina transporto priemonę. Transporto priemonės naudojimasis pasibaigus nuomos laikotarpiui, yra laikomas neteisėtu. Jei transporto priemonės nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą, nuomininkas privalo transporto grąžinti nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną.

8.3.   Litideal turi teisę nutraukti nuomos sutartį įspėdamas nuomininką raštu prieš 3 darbo dienas, anksčiau laiko, jei nuomininkas iš esmės pažeidžia sutartį. Esminiu pažeidimu, be kita ko, laikomi šie atvejai:

8.3.1.     Nuomininkas naudoja transporto priemonę ne pagal paskirtį, įskaitant 3.3 punkte nurodytus atvejus.

8.3.2.     Nuomininkas laiku negrąžina transporto priemonės ir raštu arba el. paštu nepraneša bendrovei Litideal apie pavėluotą transporto priemonės grąžinimą.

8.3.3.     Nuomininkas pažeidžia kitas transportp priemonės nuomos sutarties sąlygas ir jų neištaiso per Litideal nurodytą ne ilgesnį kaip 5 dienų terminą.

9.      Asmens duomenų tvarkymas

9.1.   Litideal tvarko nuomininko asmens duomenis galiojančiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais ir laikydamasis juose nustatytų reikalavimų. Išsamiau susipažinti su Litideal taikomais asmens duomenų tvarkymo principais galima Litideal buveinėje, nuomos biure ir interneto svetainėse: www.myavis.lt.

 

10.    Pažink savo klientą KYC reikalavimai

10.1. Nuomininkas įsipareigoja per 2 darbo dienas nuo Litideal reikalavimo gavimo. pateikti Litideal visus Litideal prašomus su procedūra „pažink savo klientą“ (angl. KYC) susijusius dokumentus.

 

11.    Vartotojų ginčų sprendimas

11.1.Nuomininkas (fizinis asmuo), kuris nuomojasi transporto priemonę jo/jos asmeniniams poreikiams tenkinti, ir mano, kad Litideal pažeidė jo/jos teises ar teisėtus interesus, susijusius su transporto priemonės nuomos paslaugomis,  pirmiausia turi raštu kreiptis į Litideal ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai nuomininkas tiesiogiai kreipiasi į teismą. Nuomininkas privalo kreiptis į Litideal ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. (Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklės).

11.2.Litideal privalo neatlygintinai išnagrinėti nuomininko pretenziją ir, jei Litideal nesutinka su nuomininko reikalavimais, per 14 dienų nuo nuomininko pretenzijos gavimo dienos privalo pateikti nuomininkui išsamų motyvuotą raštišką atsakymą.

11.3.Jei nuomininko netenkina Litideal atsakymas, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą per vienerius metus nuo kreipimosi į Litideal dienos.

 

12.    Vartotojų teisė atsisakyti sutarties, sudarytos nuotolinio ryšio priemonėmis

12.1.Nuomininkas (fizinis asmuo), kuris nuomojasi transporto priemonę jo/jos asmeniniams poreikiams tenkinti, turi įstatyminę teisę per 14 dienų nuo transporto priemonės nuomos sutarties sudarymo dienos ir prieš pradėdamas naudotis transpoto priemonės nuomos paslaugomis atsisakyti transporto priemonės nuomos sutarties, jei ji buvo sudaryta asmeniniais tikslais nuotolinio ryšio priemonėmis, nenurodydamas tokio atsisakymo priežasčių. Norėdamas pasinaudoti šia teise atsisakyti sutarties, nuomininkas turi (i) susisiekti su Litideal nuomos sutartyje pateiktais Litideal kontaktais ir pateikti konkretų pareiškimą dėl transporto priemonės nuomos sutarties, sudarytos nuotolinio ryšio priemonėmis, atsisakymo, arba (ii) užpildyti ir pateikti pavyzdinę nuomos sutarties atsisakymo formą. 

 

13.    Kitos nuostatos

13.1.  Bendrosios sąlygos yra neatskiriama „Litideal“ ir nuomininko sudarytos nuomos sutarties dalis.

 

13.2.  Nuomos sutartis ir bendrosios sąlygos parengtos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir joms taikoma Lietuvos teisė.

 

13.3.  Bet kokie ginčai, nesutarimai ir skundai, kylantys vykdant ar aiškinant sutartį, sprendžiami šalių tarpusavio derybomis.

Nepavykus susitarti, ginčą sprendžia Vilniaus miesto teismai. Jei nuomininkas fizinis asmuo transporto priemonę nuomojasi savo asmeninėms reikmėms bei yra laikomas vartotoju, nuomininkas taip pat gali pateikti ieškinį teismui pagal nuomininko (vartotojo) gyvenamąją vietą.

13.4.  Nuomininkas patvirtina, kad prieš sudarydamas nuomos sutartį jis susipažino ir sutinka su visomis sąlygomis ir nurodymais, susijusiais su transporto priemonės nuoma, išdėstytais Litideal interneto svetainėje www.myavis.lt.