Nuomos sąlygos ir reikalavimai

Ideal OÜ (edaspidi Ideal) on Avis, Budget ning Payless brändide frantsiisiomanik Eestis. Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse kõikidele Idealiga sõlmitud lühiajalistele rendilepingutele.

1. Rendiperiood

1.1. Rentnik rendib sõiduki rendilepingus toodud perioodiks. Poolte kokkuleppel on võimalik rendiperioodi pikendada.

Pikendamine tuleb vormistada kirjalikult Ideali poolt ja nõusolekul. Enne rendilepingu pikendamist esitab Ideal rentnikule

rendiperioodi pikendamise hinnakirja, millega nõustumist kinnitab rentnik kirjalikult oma allkirjaga või e-kirja vahendusel.

2. Sõiduki üleandmine ja tagastamine

2.1.  Rentnik peab sõiduki rentnikule üleandmisel veenduma, et on sõiduki saanud heas tehnilises seisukorras, terve ja puhta salongiga. Rentnik peab kontrollima, kas sõiduki üleandmisel on sõidukil nähtuvad vigastused kantud auto tehnilise seisukorra lehele. Hilisemaid pretensioone sõiduki vigastuste kohta ei arvestata ja sellised vigastused loetakse tekkinuks rentniku poolt ning kuuluvad Idealile hüvitamisele.

2.2.  Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki rendilepingus kokkulepitud kellaajal ja kuupäeval lepingus märgitud kohta. Ideal aktsepteerib kuni 30 minutilist hilinemist sõiduki tagastamisel, pärast mida rakendub sõiduki kasutamise eest täispäevamäär.

2.3.  Kui rentnik ei tagasta sõidukit kokkulepitud ajal ja kohas või viivitamatult pärast lepingu ennetähtaegset lõpetamist, on Idealil õigus kuulutada sõiduk tagaotsitavaks ning kasutada sõiduki oma valdusesse saamiseks kõiki õigusaktidega ette nähtud õigusi, sh volitab rentnik Ideali sõidukit viivitamatult tagasi võtma (sh teisaldama). Kui Ideal kannab eelnevaga seoses mistahes lisakulusid, on rentnik kohustatud need Idealile hüvitama. Sõiduki teisaldamisel teeb Ideal kõik võimaliku rentniku poolt sõidukisse jäetud esemete säilitamiseks, kuid ei vastuta nendele teisaldamise ajal või hilisemalt tekkida võivate vigastuste või kahjude eest.

2.4.  Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki samas seisukorras, millises see oli sõiduki üleandmisel rentnikule, arvestades normaalset kulumist. Rentnik on kohustatud tagastama sõiduki koos kõigi rehvide, varustuse ja dokumentidega Ideali kontorisse, kust sõiduk renditi või kohta, mis on märgitud rendilepingus.

2.5.  Rentnik saab sõiduki täis kütusepaagiga ning kohustub sõiduki tagastama samuti täis kütusepaagiga, välja arvatud juhul, kui ta on ostnud „kütus ette“ toote.

3. Nõuded sõiduki kasutamiseks

3.1.  Rendilepingus märgitud sõiduki kasutajana ning kehtivate juhilubade omanikuna on rentnik kohustatud tundma ja täitma kehtivaid liikluseeskirju, aktsepteerides seejuures iga trahvi või muu kulu, mis tuleneb rentniku poolsest liikluseeskirjade rikkumisest.

3.2.  Sõidukit võib juhtida isik, kes:

3.2.1.  on kantud rendilepingusse ning kes omab kehtivat juhiluba vähemalt 2 aastat;

3.2.2.  muu isik, kes on Ideali poolt rentniku palvel rendilepingusse märgitud ning kes täidab juhile esitatud tingimusi.

Rentnik on nimetatud isiku eest täielikult vastutav ning kohustub kontrollima, et ta järgiks rendilepingut ja üldtingimusi.

3.3.  Sõidukit ei tohi kasutada:

3.3.1.  sõitjate tasuliseks vedamiseks (nt veo- või taksoteenuse osutamine);

3.3.2.  mistahes teise sõiduki või järelhaagise pukseerimiseks;

3.3.3.  kauba veoks tollieeskirju rikkudes või mistahes muuks ebaseaduslikuks teoks;

3.3.4.  juhi poolt, kes on alkoholi, narkootilise või muu keelatud aine mõju all;

3.3.5.  juhi poolt, kes ei oma vastava kategooria sõiduki juhiluba;

3.3.6.  võidusõiduks või selleks treenimiseks;

3.3.7.  õppesõiduks;

3.3.8.  sõiduks väljaspool sõiduteid.

3.4.  Sõiduki salongis on suitsetamine keelatud. Nõude rikkumisel kohustub rentnik maksma punktis 4.3.8 viidatud puhastuse tasu.

3.5.  Sõidukist lahkumisel kohustub rentnik võtma tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud (nt lukustama sõiduki uksed) võimalike õnnetuste või varguste vältimiseks. Samuti kohustub rentnik sõidukist lahkumisel võtma kaasa sõiduki võtmed ning dokumendid (registreerimistunnistus, kindlustuspoliisid).

4. Tasud

4.1.  Rendilepingu sõlmimisel broneeritakse rentniku krediitkaardilt rendisumma ning lisaks on Idealil õigus broneerida maksimaalne omavastutuse ning võimalike kahjude eest hüvitamisele kuuluv summa.

4.2.  Idealil on õigus rendiperioodi kestel muuta ühepoolselt renditasu, teavitades sellest rentnikku vähemalt 1 kuu ette. Uue hinnaga mittenõustumisel on rentnikul õigus rendileping ennetähtaegselt lõpetada.

4.3.  Rentnik kohustub Idealile maksma:

4.3.1.  renditasu vastavalt kehtivatele tariifidele, mis arvestatakse rendipäevade arvu ja läbisõidetud kilomeetrite alusel. Kui sõiduk tagastatakse rendilepingule märgitud kokkulepitud tagastamise ajast hiljem kui 30 minutit, siis on rentnik kohustatud tasuma tegeliku tagastamise aja alusel arvutatud rendiperioodi eest. Rentnik on teadlik, et sõiduki hilinenult tagastamine võib oluliselt suurendada rendimakse suurust ning erineda rendilepingus toodud tariifidest. Kui rentnik tagastab sõiduki ennetähtaegselt, on Idealil õigus küsida rendilepingus märgitud rendisumma täies ulatuses;

4.3.2.  kõik lisatasud (kindlustus, etteviimistasu jne) koos seaduses sätestatud käibemaksuga, millega rentnik on nõustunud rendilepingule alla kirjutades;

4.3.3.  kütusepaagi täitmise tasu, kui rentnik ei täida punktis 2.5 viidatud kohustust;

4.3.4.  trahvi joobeseisundis sõiduki juhtimise, liikluseeskirjade rikkumise või muu ebaseadusliku tegevuse eest, kui trahv pööratakse täitmisele Ideali vastu, sh juhul, kui Ideali trahvitakse juhtimisõiguseta isiku juhtima lubamise eest;

4.3.5.  Baltikumist Ideali eelneva kirjaliku nõusolekuta lahkumise eest tasu vastavalt Ideali poolt kehtestatud hinnakirjale läbitud kilometraaži alusel. Kui rentnikul on Baltikumist lahkumiseks Ideali nõuetekohane nõusolek olemas ning sõiduk muutub väljaspool Baltikumi sõidukõlbmatuks, kohustub rentnik tasuma sõiduki Eesti Vabariiki teisaldamise kulud;

4.3.6.  rendiperioodi eest, mil sõiduk oli kasutuskõlbmatu Idealist mittesõltuvatel asjaoludel. Kui rentnik on sõidukit kahjustanud tahtlikult, joobeseisundis sõidukit juhtides või rendilepingu üldtingimusi rikkudes, kohustub rentnik maksma rendilepingule märgitud päevatasu sõidukile tekitatud kahju remondiks kuluvate päevade eest, maksimaalselt 30 päeva ulatuses;

4.3.7.  Idealile esitatud parkimistrahvid, viivisetasud ning ebakorrektse parkimise tõttu või muul põhjusel tekkinud vajadusel parklasse pukseerimise tasud;

4.3.8.  sõiduki erakorralise puhastuse tasu summas 120 EUR, kui rentnik on sõiduki salongis suitsetanud või interjöör on määrdunud selliselt, et rendieelse seisukorra taastamiseks on vajalik teostada keemiline pesu;

4.3.9.  kahjud, mis on sõidukile tekkinud siis, kui rentnik tagastas sõiduki Idealile väljaspool tööaega (18:15- 8:15) või viisil, et seda ei vaadata üle koos Ideali töötajaga ning Ideal avastab sõidukile tekitatud kahju hilisema ülevaatuse käigus;

4.3.10.  sõiduki jätmise eest Tallinna Lennujaama üldisesse parklasse 24 EUR. Rentnikul on õigus jätta sõiduk lennujaama rendiautode parklasse Ideali kohale ilma lisatasuta;

4.3.11.  hilise teenindamise tasu 32 EUR, kui rentnik soovib sõiduki võtta vastu vahemikus 18:15-8:15.

4.4. Rentnik tasub Idealile krediit- või maksekaardiga või pangaülekandega. Renditasu või muude rendilepingus ja/või üldtingimustes toodud tasude õigeaegselt maksmata jätmisel tasub rentnik viivist 0,2% tasumata summast iga viivituses oldud päeva suhtes, kuid minimaalselt 40 EUR iga viivituses oldud tasumiskohustuse eest. Tasude maksmisel hilinemisega loetakse kõige pealt tasutuks viivised ja trahvid ning alles seejärel tasu põhisumma. Rendilepingust tulenevate nõuete täitmata jätmisel ja/või mittetähtaegsel täitmisel rentniku poolt on Idealil õigus avaldada rentnikku puudutav teave maksehäirete registris (sh kuid mitte ainult Krediidiinfo andmebaasis ning Ideali ülemaailmses andmebaasis).

5. Vastutus

5.1.  Rentnik kui sõiduki valdaja rendiperioodi jooksul on vastutav sõiduki või selle mehhaanilise defekti tõttu toimunud avarii või muust põhjusest tuleneva kahju või defekti eest. Rentnik kannab täielikku vastutust sõiduki säilimise ja sellele tekitatud kõikide vigastuste osas (sh sõiduki juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko), mis on juhtunud enne sõiduki ülevaatamist ja vastuvõtmist Ideali töötaja poolt.

5.2.  Rendiperioodil sõidukil tekkivate puuduste ilmnemisel, sõiduki sattumisel avariisse või vandaalitsemise objektiks, kohustub rentnik Ideali eelnevast koheselt teavitama ning järgima Ideali juhiseid edasise tegutsemise osas. Rentnik ei ole õigustatud ise sõidukil ilmnenud puudusi ilma Ideali eelneva kirjaliku nõusolekuta parandama. Käesoleva punkti rikkumisel on rentnik kohustatud hüvitama Idealile tekkinud kahjud (nt kui sõiduki originaalosad on asendatud ebakvaliteetsete osadega).

6. Kindlustus

6.1.  Ideal kindlustab rentniku poolt kasutatava sõiduki kolmandale isikule tekkida võiva kahju suhtes vastavalt kehtivatele seadustele ning spetsiaalse edasikindlustuse alusel. Kindlustusjuhtumi puhul kohalduvad Ideali ja tema kindlustusandja vahel kokku lepitud kindlustustingimused. Rentnik kohustub tutvuma vastava kindlustuslepingu tingimustega Ideali teenindusletis enne rendilepingu sõlmimist.

6.2.  Kindlustusjuhtumi toimumisel vastutab rentnik Ideali ees omavastutuse summa ulatuses. Rentniku omavastutuse suurus sõltub grupist, kuhu sõiduk kuulub ning omavastutuse summa on toodud rendilepingus. Rentnikul on võimalik omavastutust vähendada, makstes iga rendiperioodi päeva eest lisatasu vastavalt tema poolt valitud sõiduki grupile.

6.3.  Vaatamata punktis 6.2 toodule, ei laiene omavastutus järgmistele kahjustustele: sõiduki salongile, põhjaalusele või mootoriruumile tekitatud vigastused, sõitmine tühjade rehvidega, lume või jää tekitatud kahjud (nt hoone katuselt varisenud lumi või jää) või kahjud, mis on tekkinud sõitmisel väljaspool sõidukite liikumiseks ettenähtud teid.

6.4.  Vaatamata rendilepingus toodud omavastutuse suurusele või rentniku poolt ostetud omavastutuse vähendamisele, ei kehti omavastutuse piirang ja rentnik vastutab Ideali ees sõiduki turuväärtuse ulatuses, kui:

6.4.1.  rentnik ei ole vastavalt punktile 3.5 võtnud sõidukist lahkudes kaasa auto dokumente ja/või võtit. Kui sõiduki varguse korral tagastab rentnik Idealile sõiduki võtmed ja dokumendid (registreerimistunnistus, kindlustuspoliisid) ning tõestab, et tarvitas sõiduki turvalisuse tagamiseks vajalikke ettevaatusabinõusid, on rentniku vastutus piiratud üksnes omavastutuse summaga. Vaatamata eeltoodule vastutab rentnik tekkinud kahju eest täies ulatuses sõltumata omavastutusest, kui kindlustusandja ei hüvita Idealile tekkinud kahju;

6.4.2.  sõidukile, selle juhtimissüsteemile või salongile tekkinud kahju ei kuulu Idealile kindlustusandja poolt mistahes põhjusel hüvitamisele.

7. Käitumine avarii korral

7.1. Rentnik ja iga sõidukit kasutama volitatud juht on kohustatud tarvitusele võtma kõik meetmed kaitsmaks Ideali ja kindlustusandja huve rendiperioodil toimunud avarii korral, sealhulgas:

7.1.1.  tegema kindlaks kõigi asjaosaliste ja võimalike pealtnägijate nimed;

7.1.2.  Ideali eelneva nõusolekuta mitte tunnistama oma süüd või vastutust;

7.1.3.  avarii järgselt mitte jätma sõidukit järelevalveta või selle ohutuse eest hoolitsemata;

7.1.4.  informeerima koheselt Ideali ning vajadusel politseid toimunud avariist või vargusest ning jääma sündmuskohale seni, kuni politsei on andnud loa lahkumiseks;

7.1.5.  koostama toimunud avarii või varguse kohta Idealile seletuskirja ning toimetama selle Idealile 24 tunni jooksul avarii või varguse toimumisest alates.

8. Lepingu muutmine ja lõpetamine

8.1.  Lepingu muudatused tehakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning need jõustuvad poolte poolt allkirjastamisel.

8.2.  Rendileping lõpeb lepingule märgitud rendiperioodi viimasel kuupäeval rentniku poolt sõiduki tagastamisel.

8.3.  Rentnikul on õigus rendileping ennetähtaegselt üles öelda, kuid Idealil on õigus nõuda rendilepingule märgitud renditasu täies summas tasumist.

8.4.  Idealil on õigus rendileping ennetähtaegselt üles öelda, kui rentnik on oluliselt lepingut rikkunud. Muuhulgas loetakse oluliseks lepingu rikkumiseks, kui:

8.4.1. rentnik ei tasu õigeaegselt renditasu;

8.4.2.  rentnik kasutab sõidukit muul viisil kui selleks ettenähtud otstarbeks, sh lepingu punktis 3.3 sätestatud viisidel;

8.4.3.  rentnik ei tagasta sõidukit tähtaegselt ning ei teavita Ideali sõiduki hilinenult tagastamisest.

9. Rentniku nõusolekud

9.1. Rentnik annab oma nõusoleku:

9.1.1.  Ideali poolt sõidukisse GPS-seade paigaldamiseks, mis võimaldab kindlaks määrata sõiduki asukoha ning vajadusel salvestada sõiduki liikumistrajektoori. GPS-seade paigaldatakse eelkõige vara kaitsmise (nt varguse korral sõiduki asukoha tuvastamine) ning Ideali poolt lepingu rikkumise tuvastamise (nt sõiduki kasutamine väljaspool lubatud territooriumi) eesmärgil;

9.1.2.  rendilepingus toodud isikuandmete (sh nimi, isikukood, sünnikuupäev) töötlemiseks eelkõige lepingu täitmise tagamise eesmärgil; samuti isikuandmete edastamiseks krediidivõimelisuse hindamisega tegelevatele ühingutele, inkassofirmadele ja muudele kolmandatele isikutele (sh teistele Avise, Budgeti või Paylessi kaubamärki kasutatavatele isikutele), kui rentnik on lepingut rikkunud. Viimasel juhul piirdub teave üksnes lepingu rikkumist puudutavate andmetega;

9.1.3.  Ideali poolt rentnikule turunduslike materjalide (sh uudiskirjade) edastamiseks. Uudiskirjade mittesoovimisel peab rentnik Ideali eelnevalt teavitama.

10. Muu

10.1.Üldtingimused on Ideali ja rentniku vahel sõlmitud rendilepingu lahutamatuks osaks.
10.2.Rendileping ja üldtingimused on koostatud Eesti Vabariigi seaduste alusel ning neile kohaldub Eesti õigus.
10.3.Lepingu täitmisel või tõlgendamisel tekkinud vaidlused, lahkhelid ja pretensioonid lahendatakse poolte vaheliste läbirääkimiste käigus. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
10.4.Rentnik kinnitab, et on enne rendilepingu sõlmimist tutvunud ning nõustub kõigi sõiduki rentimist puudutavate tingimuste ja juhenditega, mis on toodud Ideali vastava kaubamärgi kodulehel.