Nuomos paslaugų teikimo sąlygos

Galioja nuo [2024 m. Gegužės 15 ]

Šios nuomos paslaugų teikimo sąlygos (toliau – „Sąlygos“) reglamentuoja: 1) Kliento paskyros mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ sukūrimo, registracijos ir patvirtinimo tvarką; 2) Automobilių rezervavimo ir naudojimo tvarką; 3) Automobilių eksploatavimo sąlygas; 4) atsakomybės taisykles ir 5) mokėjimo sąlygas. Prašome atidžiai perskaityti šias Sąlygas, nes naudodamasis LITIDEAL teikiamomis Paslaugomis Klientas patvirtina, kad jas perskaitė, suprato ir sutinka jų laikytis.

Laikoma, kad LITIDEAL ir Klientas užmezgė sutartinius santykius pagal šias Sąlygas.

1.     SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

Toliau pateiktos sąvokos šiose Sąlygose turi toliau nurodytą reikšmę, o Sąlygose vartojami žodžiai vienaskaita taip pat reiškia daugiskaitą ir atvirkščiai.

1.1.          Paskyra – Klientui priskirta Asmeninė ir (arba) Verslo paskyra. Klientas gali prisijungti ir prie Asmeninės paskyros, ir prie Verslo paskyros (jei ji priskirta) naudodamas tuos pačius prieigos duomenis; Klientui neleidžiama kurti skirtingų Asmeninės paskyros ir Verslo paskyros naudotojų, taip pat kurti ar naudoti skirtingų prieigos prie Asmeninės paskyros ir Verslo paskyros duomenų.

1.2.          Sąskaitos likutis – jei Klientas naudojasi Verslo paskyra, Sąskaitos likutis reiškia kredito, suteikto šiai Verslo paskyrai likutį (ar Klientui kaip konkrečiam šios Verslo paskyros naudotojui priskirtą likutį), rodomą Verslo paskyroje. Jei Klientas naudojasi Asmenine paskyra, Sąskaitos likutis reiškia grąžintų lėšų likutį (jei jos pervedamos į Asmeninę paskyrą, kaip nurodyta šiose Sąlygose). Abiem atvejais, jei rodomas teigiamas Sąskaitos likutis, Klientas jį gali naudoti norėdamas atsiskaityti už Paslaugas. Jei Klientas yra įsiskolinęs už tam tikras Paslaugas ar turi su jomis susijusių skolų, gali būti rodomas neigiamas Sąskaitos likutis. Verslo paskyroje gali būti rodomas neigiamas Sąskaitos likutis, jei kiti Verslo paskyros naudotojai arba Verslo paskyrą valdanti Įmonė yra įsiskolinę LITIDEAL.

1.3.          Verslo paskyra – Įmonės paskyra, skirta naudotis Paslaugomis Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“, kurią Įmonė gali priskirti Klientui (kai Klientas yra Įmonės darbuotojas arba yra įgaliotas Įmonės naudotis jos Verslo paskyra) ir prie kurios Klientas įgyja prieigą, kai sukuriama, užregistruojama ir patvirtinama jo Asmeninė paskyra.

1.4.          Automobilis – motorinė transporto priemonė su ne mažiau kaip keturiais ratais, skirta keleiviams ar kroviniams vežti, kurios numatytasis greitis viršija 25 kilometrus per valandą ir kurią LITIDEAL suteikė Klientui naudotis už mokestį, remiantis šiomis Sąlygomis.

1.5.          Klientas – fizinis asmuo, kuris, naudodamasis Paslaugomis, sutiko su šiomis Sąlygomis ir prisiėmė sutartinius įsipareigojimus LITIDEAL atžvilgiu.

1.6.          Įmonė – juridinis asmuo, kuris pagal sutartį su LITIDEAL valdo Verslo paskyrą.

1.7.          Degalų kortelė – kiekviename Automobilyje esanti degalų kortelė, skirta atsiskaityti už degalus LITIDEAL nurodytoje degalinėje.

1.8.          LITIDEAL – UAB „LITIDEAL“, įmonės kodas: 111444388, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 3, Vilnius, Lietuva, el. paštas avisnow@avis.lt

1.9.          Mobilioji programėlė „MyAvis“ – išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir (arba) kitiems mobiliesiems įrenginiams skirta programėlė, naudojama atlikti Automobilio rezervavimo, atrakinimo, užrakinimo ir (arba) kitus programėlėje numatytus veiksmus.

1.10.       Stovėjimo vieta – stovėjimo aikštelė ir (arba) įkrovimo stotelė, kurioje Klientas pasiima Automobilį ir (arba) kurioje Automobilis turi būti grąžintas.

1.11.       Šalis – LITIDEAL arba Klientas.

1.12.       Naudojimosi laikotarpis – laikotarpis nuo Automobilio paėmimo (atrakinimo) momento iki Automobilio grąžinimo (užrakinimo) momento.

1.13.       Asmeninė paskyra – Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ registruota Kliento naudotojo (asmeninė) paskyra.

1.14.       Asmens duomenys – bet kokia informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai, atskirai ar kartu su kita turima informacija leidžia nustatyti fizinio asmens tapatybę, pvz., vardas ir pavardė, el. pašto adresas, IP adresas, asmens kodas, nuotrauka, aprašymas, telefono numeris ir kt.

1.15.       Kainoraštis – Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ skelbiamas dokumentas, kuriame nurodomos baudų, nuostolių sumos, kiti fiksuoti mokesčiai ir įkainiai, susiję su Paslaugomis. Kainoraštis yra neatsiejama šių Sąlygų dalis.

1.16.       Privatumo sąlygos – LITIDEAL privatumo sąlygos, kuriose pateikiama informacija apie Kliento asmens duomenų tvarkymą, Klientui naudojantis Paslaugomis ir Mobiliąja programėle „MyAvis“, įskaitant Kliento, kaip duomenų subjekto, teises, kurias galima rasti Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ ir adresu avisnow@avis.lt

1.17.       Rezervacija – Kliento Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ atlikta rezervacija, skirta rezervuoti konkretų Automobilį Kliento pasirinktomis datomis ir laiku.

1.18.       Paslaugos – visos LITIDEAL Klientui teikiamos paslaugos, įskaitant Automobilio nuomą (suteikimą naudotis), techninę priežiūrą (kapitalinį ir einamąjį remontą, techninę pagalbą), draudimą, taip pat medžiagų ir degalų, reikalingų Automobilio naudojimui ir eksploatavimui pagal jo įprastą paskirtį, teikimą.

1.19.       Paslaugų mokestis – tai visi ir bet kokie LITIDEAL taikomi su Paslaugomis susiję mokesčiai. Paslaugų mokesčiai apima Kainoraštyje nurodytus mokesčius, taip pat mokesčius, kurie Klientui nurodomi rezervuojant konkretų Automobilį, pavyzdžiui, nuomos mokestis, mokestis už kilometrą, draudimo išskaita, taikomi už naudojimąsi konkrečiu Automobiliu.

1.20.       Sąlygos – visos sąlygos, reglamentuojančios Paslaugų teikimą, nurodytos šiame dokumente arba įtrauktos į šį dokumentą pateikiant nuorodą.

1.21.       Automobilio sistema – Automobilyje įrengta elektroninė sistema, kuri fiksuoja Automobilio buvimo vietą, Automobiliu nuvažiuotą atstumą, Automobilio naudojimo laiką, Degalų kortelės naudojimą ir kitus su Automobiliu ir jo naudojimu susijusius duomenis bei perduoda juos LITIDEAL.

2.              BENDROSIOS SĄLYGOS

2.1.          Šios Sąlygos tarp LITIDEAL ir Kliento įsigalioja neribotam laikotarpiui nuo to momento, kai Klientas užsiregistruoja gauti Paslaugas ir įgyja prieigą prie Mobiliosios programėlės „MyAvis“ bei Paslaugų.

2.2.          LITIDEAL pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti Sąlygas ir Kainoraštį, apie tai iš anksto pranešdama el. paštu ir (arba) Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“. Klientas įsipareigoja periodiškai tikrinti el. paštą ir (arba) Mobiliąją programėlę „MyAvis“, kad susipažintų su naujausia Sąlygų ir Kainoraščio versija. Toliau naudodamasis Paslaugomis po to, kai buvo informuotas apie pakeitimus, kaip nurodyta pirmiau, Klientas sutinka su pakeistomis Sąlygomis bei Kainoraščiu. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, pakeistos Sąlygos bei Kainoraštis įsigalioja nepriklausomai nuo to, ar Klientas toliau naudojasi Paslaugomis, praėjus 5 dienoms nuo pirmiau nurodyto pranešimo.

2.3.          Šios Sąlygos yra visas LITIDEAL ir Kliento susitarimas dėl jose nurodyto objekto ir pakeičia visus ankstesnius LITIDEAL ir Kliento susitarimus dėl to paties objekto, nebent LITIDEAL ir Klientas raštu susitaria kitaip. Jei Įmonė yra sudariusi Verslo paskyros sutartį ir Klientas naudojasi Verslo paskyra, šios Sąlygos taikomos papildomai prie Verslo paskyros sutarties sąlygų.

2.4.          Visos LITIDEAL Paslaugos yra teikiamos tokios, kokios yra, atsižvelgiant į galimybes. LITIDEAL negarantuoja, kad Paslaugos ar Automobilis bus prieinami bet kuriuo metu ir tinkamos būklės ar be trūkumų.

2.5.          LITIDEAL turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Klientui, atšaukti jo keliones ar rezervacijas ir užblokuoti prieigą prie jo Paskyros ar Mobiliosios programėlės „MyAvis“, jei Klientas nesilaiko šių Sąlygų arba jei Klientas naudojasi Paslaugomis Verslo paskyroje ir Įmonė pažeidžia savo įsipareigojimus pagal sutartį su LITIDEAL arba atsiranda kiti pagrindai nutraukti Paslaugų teikimą pagal Įmonės ir LITIDEAL sudarytas sutartis. LITIDEAL taip pat turi teisę reikalauti, kad Klientas pašalintų Sąlygų pažeidimą per papildomą terminą, kuris bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis nei 1 valanda. Jei Klientas per nustatytą terminą nepašalina Sąlygų pažeidimo, laikoma, kad pasibaigus šiam terminui Automobilio naudojimo laikotarpis taip pat baigiasi ir Klientas netenka teisės toliau naudotis Automobiliu. Tokiu atveju Klientas privalo nedelsdamas grąžinti Automobilį į Stovėjimo vietą. Jei Klientas to nepadaro, LITIDEAL turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą, užblokuodama galimybę užvesti, atrakinti ar naudotis Automobiliais. Tokiu atveju LITIDEAL darbuotojai ir (arba) kiti įgalioti asmenys taip pat turi teisę atsiimti Automobilį nedalyvaujant Klientui ir nepranešus jam iš anksto.

3.     PASKYROS REGISTRAVIMAS IR NAUDOTOJO TEISĖ NAUDOTIS

3.1.          Klientas turi teisę naudotis Paslaugomis, jei:

3.1.1.      Klientas yra ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus ir pagal Lietuvos įstatymus turi teisę vairuoti Automobilį;

3.1.2.      turi Paskyrą arba jam suteikta prieiga prie Paskyros šiose Sąlygose nustatyta tvarka;

3.1.3.      Paskyra susieta su galiojančia kredito ar debeto kortele arba kita mokėjimo priemone, kurią palaiko Mobilioji programėlė „MyAvis“, jei registruojama Asmeninė paskyra;

3.1.4.      Klientas turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą tos kategorijos, kurią turint Klientas pagal teisės aktus gali naudotis atitinkamos kategorijos Automobiliu;

3.1.5.      Klientas turi reikiamų įgūdžių ir patirties, kad galėtų saugiai ir tinkamai naudotis Automobiliu, jį vairuoti ir valdyti.

3.2.          Registruodamas Paskyrą, Klientas privalo:

3.2.1.      susipažinti su Sąlygomis, Kainoraščiu, Privatumo sąlygomis (atlikdamas registraciją). Baigdamas registraciją Klientas patvirtina, kad visa LITIDEAL pateikta informacija yra aiški, suprantama ir jis sutinka su Sąlygomis ir kitais LITIDEAL pateiktais dokumentais;

3.2.2.      nurodyti savo el. pašto adresą ir telefono numerį, kad galėtų prisijungti prie Mobiliosios programėlės „MyAvis“ Paskyros. Klientas pats atsako už Paskyros ir Mobiliosios programėlės „MyAvis“ naudotojo informacijos apsaugą ir užtikrina savo prisijungimo duomenų konfidencialumą bei saugumą;

3.2.3.      susieti savo Paskyrą su mobiliojo telefono numeriu ir susieti savo Asmeninę paskyrą su galiojančia kredito ar debeto kortele arba kita mokėjimo priemone, kurią palaiko Mobilioji programėlė „MyAvis“. Tokiu būdu Klientas įgalioja LITIDEAL iš Kliento pasirinktos mokėjimo priemonės išskaičiuoti visus pagal šias Sąlygas Kliento mokėtinus mokesčius ir kitas sumas. Tokiems mokesčiams ir kitoms sumoms gali būti taikomi atitinkami mokesčiai, kuriuos LITIDEAL taip pat gali nuskaityti. Mokėjimai Verslo paskyroje bus atliekami iš Verslo paskyrai priskirtų kredito sumų;

3.2.4.      pateikti galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti Automobilį ir patvirtinti jo galiojimą Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ nustatyta tvarka;

3.2.5.      naudoti tik savo tikrąjį vardą ir pavardę, įrašyti tikslią asmeninę ir mokėjimo kortelės informaciją, taip pat nuolat atnaujinti šią informaciją.

3.3.          Klientui nepateikus tikslios informacijos, kaip nurodyta 3.2 punkte, registracijos procesas laikomas negaliojančiu ir dėl to neužbaigtu.

3.4.          Klientas atsako už prieigą prie Paskyros, jos kontrolę ir saugumą. LITIDEAL turi teisę manyti, kad bet kuris asmuo, besinaudojantis Kliento naudotojo vardu ir telefono numeriu, yra Kliento įgaliotas tai daryti, o Klientas atsako ir prisiima visą riziką, susijusią su bet kurio neįgalioto trečiojo asmens naudojimusi jo Paskyra, iki pranešimo LITIDEAL momento. Klientas privalo pranešti LITIDEAL, jei jo prisijungimo duomenys tapo prieinami neįgaliotiems tretiesiems asmenims arba jo Paskyra tapo nesaugi arba ja gali naudotis trečioji šalis. Gavusi tokią informaciją, LITIDEAL nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas, užblokuoja Kliento Paskyrą.

3.5.          Jei Klientas pranešė LITIDEAL vadovaudamasis 3.4 punktu, visus tiesioginius nuostolius, taikant Sąlygose numatytus LITIDEAL atsakomybės ribojimus, patirtus po pranešimo, padengia LITIDEAL, išskyrus atvejus, kai žala atsirado dėl tyčinių Kliento veiksmų, didelio neatsargumo ar netinkamo elgesio. Klientas atsako ir prisiima visą riziką, susijusią su bet kokios neįgaliotos trečiosios šalies naudojimusi jo Paskyra iki Kliento pranešimo, nurodyto 3.4 punkte, momento.

3.6.          Klientas neturi teisės:

3.6.1.      perleisti, parduoti, nuomoti ar kitaip perduoti savo Paskyros;

3.6.2.      kurti netikrų, neteisėtų ir (arba) suklastotų Paskyrų.

3.7.          Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad naudojant kompiuterinę įrangą, programinę įrangą ar kitą įrangą registracijai ir (arba) prisijungimui prie Mobiliosios programėlės „MyAvis“, būtų įjungtos visos tinkamos ir šiuolaikinės saugumo priemonės (įskaitant, bet neapsiribojant, ugniasienes, antivirusinę ir apsaugos nuo kenkėjiškų programų programinę įrangą), ir atitinkamai atsako už visas pasekmes, kylančias dėl netinkamos Kliento kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ar kito įrenginio apsaugos.

4.     NAUDOJIMO SĄLYGOS

4.1. Bendrosios sąlygos

4.1.1.      Naudodamasis Paslaugomis Klientas privalo:

4.1.1.1.  laikytis Automobilio gamintojo nustatytų Automobilio eksploatacijos reikalavimų, nurodytų Automobilio naudojimo instrukcijose ir (arba) vadovuose, kuriuos galima rasti Automobilyje;

4.1.1.2.  laikytis Sąlygose pateiktų LITIDEAL nurodymų ir rekomendacijų;

4.1.1.3.  laikytis Automobilių vairavimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų taikomų teisės aktų;

4.1.1.4.  nenaudoti Automobilių lenktynėms ar kitiems su sportu susijusiems tikslams, nenaudoti jų kaip mokomosios transporto priemonės, nenaudoti jų kitoms transporto priemonėms vilkti, nenaudoti Automobilių tikslams, kuriems jie nėra pritaikyti ar skirti, arba kitai pagal galiojančius teisės aktus draudžiamai veiklai, įskaitant, bet neapsiribojant, nenaudoti Automobilių nusikalstamai veikai, kitai pagal galiojančius teisės aktus draudžiamai veiklai, nenaudoti Automobilių pavojingoms, toksiškoms, degioms, korozinėms, radioaktyvioms, kenksmingoms ar neteisėtoms medžiagoms vežti;

4.1.1.5.  nepernuomoti Automobilio, neperleisti jokių šiose Sąlygose numatytų teisių ar pareigų, neperduoti Automobilio kitai trečiajai šaliai ir neleisti trečiajai šaliai naudotis Automobiliu, jei Šalys raštu nesusitarė kitaip;

4.1.1.6.  saugiai vairuoti ir eksploatuoti Automobilius, pradėti važiuoti ir vairuoti Automobilį saugiu greičiu, neviršijančiu pagal galiojančius teisės aktus leidžiamo greičio, atsižvelgiant į turimą patirtį, įgūdžius, oro sąlygas, eismo sąlygas ir kitas sąlygas, galinčias turėti įtakos Automobilio vairavimui ir eksploatavimui;

4.1.1.7.  būti visiškai blaivus ir nebūti apsvaigęs nuo psichoaktyviųjų medžiagų. LITIDEAL turi teisę Automobiliuose įrengti alkobloką, kuris neleis naudotis Automobiliu, jei vairuotojo iškvėptame ore yra alkoholio;

4.1.1.8.  nevairuoti ir neeksploatuoti Automobilių, kai jis serga, blogai jaučiasi, yra pavargęs arba jo vairavimas gali kelti pavojų bendram eismo saugumui;

4.1.1.9.  laikytis kitų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimais, nurodytais vairuotojo pažymėjime (pvz., kokių kategorijų automobilius leidžiama vairuoti) ir (arba) nustatytais pareigūnų, kitų oficialių institucijų ir (arba) nustatytų LITIDEAL bet kokiuose kituose Klientui pateiktuose dokumentuose, įskaitant esančius Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“;

4.1.1.10.        patvirtinti, kad Automobiliai visada lieka LITIDEAL nuosavybe ir Klientui draudžiama keisti, taisyti, ardyti, gadinti ar kitaip keisti Automobilį ar bet kokią jo įrangą;

4.1.1.11.        nesinaudoti Automobiliu, kai dega bet kuri įspėjamoji lemputė arba rodomas priminimas atlikti techninę priežiūrą, nebent sustoti būtų nesaugu arba LITIDEAL jums patartų važiuoti toliau;

4.1.1.12.        prisiimti visą atsakomybę už Automobilio priežiūrą Naudojimosi laikotarpiu ir grąžinti Automobilį tokios pat būklės, kokios jis buvo išnuomotas, į Stovėjimo vietą, atsižvelgiant į įprastą jo nusidėvėjimą;

4.1.1.13.        per 2 darbo dienas pateikti LITIDEAL visus LITIDEAL prašomus su procedūra „pažink savo klientą“ (angl. KYC) susijusius dokumentus;

4.1.1.14.        nenaudoti Paskyros ir Paslaugų veiklai, kurią draudžia galiojantys teisės aktai.

4.1.2.      Jei Klientas trumpam nutraukia naudojimąsi Automobiliu, ketindamas netrukus grįžti ir neužbaigęs kelionės užrakina Automobilį, Klientas privalo imtis visų būtinų ir jam prieinamų priemonių, kad užtikrintų Automobilio saugumą ir apsaugą nuo galimo trečiųjų šalių piktnaudžiavimo.

4.1.3.      Klientas įsipareigoja nedelsdamas pranešti LITIDEAL ir atitinkamoms valstybės institucijoms (pvz., policijai), jei Automobilis sunaikinamas, sugadinamas, sugenda ar kitaip tampa netinkamas tolesniam naudojimui, taip pat pranešti apie aplinkybes, trukdančias eksploatuoti ir naudoti Automobilį, ir nedelsdamas nutraukti tolesnį Automobilio naudojimą.

4.1.4.      Sukurdamas Paskyrą ir pradėdamas faktiškai naudotis Paslaugomis, Klientas laikomas patvirtinusiu, kad jis turi pakankamai žinių, reikalingų Automobiliui naudoti ir valdyti, turi reikiamų įgūdžių Automobiliui naudoti.

4.1.5.      Klientui leidžiama naudotis Automobiliais tik Lietuvoje, jei šiose Sąlygose nenurodyta kitaip. Bet kuriuo atveju Klientui leidžiama naudoti Automobilį už Lietuvos teritorijos ribų tik gavus išankstinį raštišką LITIDEAL sutikimą ir laikantis papildomų reikalavimų, prisiimant papildomus įsipareigojimus, jei to reikalauja LITIDEAL.

4.2. Naudojimasis Mobiliąja programėle „MyAvis“

4.2.1.      Naudojimosi laikotarpio pradžia

4.2.1.1.  Prieš pradedant kelionę, Automobilį reikia rezervuoti Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“. Norėdamas rezervuoti Automobilį, Klientas turi prisijungti prie Mobiliosios programėlės „MyAvis“ naudodamas į jo telefono numerį atsiųstą unikalų SMS kodą. Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ turi būti pasirinktas tinkamas nuomos taškas (kelionės pradžios ir pabaigos taškai turi sutapti), o kalendoriaus sistemoje – Automobilio naudojimo laikotarpis, t. y. datos ir laikas. Atlikus šiuos veiksmus, bus rodomi galimi Automobiliai ir kaina už pasirinktą Naudojimosi laikotarpį, mokestis už kilometrą ir draudimo išskaita. Klientas patvirtina rezervaciją atlikdamas išankstinį mokėjimą jo Paskyrai priskirta mokėjimo priemone. Rezervacijos patvirtinimas rodomas Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“, o Klientas gaus išankstinę kainos detalizaciją.

4.2.1.2.  Norėdamas atrakinti Automobilį, Klientas turi pasirinkti atitinkamą komandą ir vadovautis Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ pateiktais nurodymais.

4.2.1.3.  Atrakinęs Automobilį ir prieš pradėdamas kelionę, Klientas privalo apžiūrėti Automobilio išorę ir vidų, kad įsitikintų, jog nėra aiškiai matomų Automobilio pažeidimų. Klientas privalo informuoti LITIDEAL apie pastebėtus neatitikimus telefonu +370 _69844831_ arba el. paštu avisnow@avis.lt  Nesiėmus čia aprašytų veiksmų, laikoma, kad visi nuostoliai, apie kuriuos nebuvo pranešta, atsirado Kliento Naudojimosi laikotarpiu.

4.2.2.      Naudojimosi laikotarpio pabaiga

4.2.2.1.  Baigęs naudotis Automobiliu, Klientas privalo jį grąžinti į tą pačią Stovėjimo vietą, kurioje jis buvo paimtas, t. y. Stovėjimo vieta, iš kurios Automobilis buvo paimtas kelionės pradžioje, negali skirtis nuo Stovėjimo vietos, į kurią Automobilis grąžinamas.

4.2.2.2.  Prieš grąžindamas Automobilį, Klientas privalo padėti Automobilio raktą, jei taikoma, į tą pačią vietą, iš kurios jis buvo paimtas, patikrinti, ar Automobilyje nebuvo palikta asmeninių daiktų, išmesti visas šiukšles ir patikrinti, ar visi Automobilio dokumentai ir priedai (jei taikoma) yra toje pačioje vietoje kaip ir prieš pradedant nuomą.

4.2.2.3.  Grąžinus Automobilį į Stovėjimo vietą, Automobilis turi būti užrakintas laikantis Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ pateiktų nurodymų. Norėdamas užrakinti Automobilį, Klientas turi pasirinkti atitinkamą komandą Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ ir vadovautis joje pateiktais nurodymais.

4.2.2.4.  Klientas privalo grąžinti Automobilį ne blogesnės būklės, nei jis buvo gautas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.

4.3. Automobilių užsakymo sąlygos („Avis Now“)

4.3.1.      Klientas gali pradėti naudotis Automobiliu jam patogiu metu per visą Naudojimosi laikotarpį, atsižvelgiant į tai, kad Automobilis gali būti atrakintas likus 10 minučių iki Rezervacijos pradžios. Jei Klientas nepradeda naudotis Automobiliu rezervuotu Naudojimosi laikotarpiu, LITIDEAL negrąžina išankstinės įmokos už Rezervaciją, išskyrus Sąlygų ‎4.3.6, ‎4.3.7 punktuose aptartus atvejus.

4.3.2.      Norėdamas pradėti važiuoti Automobiliu, Klientas turi užvesti Automobilį jo viduje esančiu užvedimo rakteliu. Jei Automobiliui nereikalingas užvedimo raktelis, Automobilį galima užvesti paspaudus šalia vairo esantį užvedimo mygtuką ir laikant nuspaustą stabdžių pedalą.

4.3.3.      Norėdamas grąžinti Automobilį, Klientas Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ turi pasirinkti komandą „Baigti rezervaciją“. Prieš palikdamas Automobilį, Klientas privalo įsitikinti, kad Automobilis buvo tinkamai užrakintas, o užvedimo raktelis paliktas Automobilyje.

4.3.4.      Minimalus naudojimosi Automobiliu terminas yra 30 minučių, o maksimalus – 30 dienų, nebent Šalys raštu susitaria kitaip. Klientas turi teisę keisti Naudojimosi laikotarpį laikydamasis Sąlygose nustatytos tvarkos.

4.3.5.      Jei Klientas pageidauja pratęsti naudojimosi Automobiliu laikotarpį daugiau nei 15 minučių, Klientas turi pradėti Naudojimosi laikotarpio pratęsimo procesą Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ laikydamasis joje pateiktų nurodymų likus ne mažiau kaip 15 minučių iki pradinio Naudojimosi laikotarpio pabaigos. Naudojimosi laikotarpio pratęsimas atliekamas atsižvelgiant į turimas galimybes ir kitas Automobilio rezervacijas, o pratęsimas įsigalioja atlikus išankstinį mokėjimą už laiką, pridėtą prie pradinės Rezervacijos. Mokestis už nuvažiuotus kilometrus bus skaičiuojamas pasibaigus Naudojimosi laikotarpiui. Pratęsus pradinį Rezervacijos laiką, nuomos mokestis už naują Naudojimosi laikotarpį pradedamas skaičiuoti iš naujo. Pavyzdžiui, jei pradinė Rezervacija buvo atlikta 6 valandoms (pagal Kainoraštį tai atitinka kainą už vieną dieną), tačiau Automobilio naudojimo laikotarpis pratęsiamas 1,5 valandos, t. y. Automobilis naudojamas 7,5 valandos, nuomos mokestis yra kaina už vieną dieną + mokestis už 1,5 valandos. Grąžinus Automobilį, Klientui išsiunčiama papildoma sąskaita faktūra, jei Klientas naudojasi Asmenine paskyra; jei Klientas naudojasi Verslo paskyra, papildoma sąskaita faktūra bus išsiųsta Įmonei, o Klientas gaus papildomą išrašą, kuriame bus nurodyti taikyti mokesčiai.

4.3.6.      Automobilio Rezervacija atšaukiama laikantis toliau nustatytos tvarkos:

4.3.6.1.  jei Rezervacija atšaukiama likus 24 valandoms ar daugiau iki Naudojimosi laikotarpio pradžios, 100 % Rezervacijos kainos bus grąžinta Klientui kaip kreditas į Kliento Sąskaitos likutį, kurį Klientas galės panaudoti vėlesnėms rezervacijoms;

4.3.6.2.  jei Rezervacija atšaukiama likus mažiau nei 24 valandoms iki Naudojimosi laikotarpio pradžios, kai bendra Rezervacijos trukmė yra ne trumpesnė nei 24 valandos, Klientui bus grąžinta išankstinė Rezervacijos suma, atėmus galiojančiame Kainoraštyje nurodytą atšaukimo mokestį. Grąžinta suma bus įskaityta į Kliento Sąskaitos likutį, kurį Klientas galės panaudoti kitiems užsakymams;

4.3.6.3.  Jei Rezervacija atšaukiama likus mažiau nei 24 valandoms iki Naudojimosi laikotarpio pradžios, kai bendra Rezervacijos trukmė yra trumpesnė nei 24 valandos, Rezervacijos kaina negrąžinama.

4.3.7.      Jei Automobilis užsakytas kelioms kalendorinėms dienoms ir Klientas nori nutraukti Naudojimosi laikotarpį likus daugiau nei 24 valandoms iki pradinio Naudojimosi laikotarpio pabaigos, Klientas turi teisę atgauti avansą už nepanaudotą Naudojimosi laikotarpį, atėmus galiojančiame Kainoraštyje nurodytą atšaukimo mokestį. Grąžinta suma bus įskaityta į Kliento Sąskaitos likutį, kurį Klientas galės panaudoti kitiems užsakymams.

4.3.8.      Jei Klientas nepratęsia Naudojimosi laikotarpio ir negrąžina Automobilio, LITIDEAL turi teisę kreiptis į policiją dėl Automobilio vagystės ir užblokuoti galimybę užvesti Automobilį, Klientas taip pat įsipareigoja sumokėti sutartinę baudą už Naudojimosi laikotarpio viršijimą pagal galiojantį Kainoraštį.

4.3.9.      LITIDEAL, įspėjusi Klientą prieš vieną dieną, turi teisę pakeisti Automobilį kitu atitinkamos kategorijos ir parametrų Automobiliu bet kuriuo Naudojimosi laikotarpio metu, jei reikia atlikti periodinę Automobilio techninę priežiūrą ir remontą, pašalinti galimus Automobilio gedimus ar atlikti kitus būtinus veiksmus. Tokiu atveju Klientas privalo leisti LITIDEAL pakeisti Automobilį LITIDEAL nurodytą dieną ir nurodytu laiku Šalių suderintoje vietoje bei priimti kitą Automobilį pagal šių Sąlygų nuostatas.

4.3.10.   Kiekviename Automobilyje yra Degalų kortelė, kuri yra LITIDEAL nuosavybė. Degalų kortelės yra skirtos tik pripildyti Automobilį degalų ir Klientas negali naudotis jokiomis kitomis degalinėmis, išskyrus tas, kurios išdavė Degalų kortelę. Jei degalų likutis Automobilyje sumažėja iki ¼ degalų bako talpos, Klientas privalo pasinaudoti Degalų kortele ir papildyti degalų baką artimiausioje degalinėje. Degalų kortelės PIN kodą galima rasti Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“.  Klientas neprivalo mokėti degalų kainos, nes ji jau bus įtraukta į Paslaugų mokestį. Degalų kortelė gali būti naudojama tik pripildyti Automobilį degalų, todėl ją draudžiama naudoti norint pripildyti degalų bet kokias kitas talpyklas ir (arba) automobilius. Klientui pažeidus šį draudimą, LITIDEAL praneš policijai apie neteisėtą naudojimąsi jos turtu, o Klientas privalės sumokėti Kainoraštyje nurodytą sutartinę baudą ir atlyginti LITIDEAL visus galimus nuostolius, kurių nepadengia bauda.

4.3.11.   Klientas privalo saugiai laikyti Degalų kortelę Automobilyje ir, grąžindamas Automobilį, palikti ją Automobilio viduje. Klientui pametus Degalų kortelę, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti LITIDEAL ir atlyginti visus nuostolius, kuriuos LITIDEAL gali patirti dėl Degalų kortelės praradimo.

4.3.12.   Jei Naudojimosi laikotarpiu Klientas pastato Automobilį privačioje arba viešoje automobilių stovėjimo aikštelėje mokamomis valandomis, Klientas privalo sumokėti už automobilių stovėjimo paslaugas.

4.3.13.   Bet kokie veiksmai ar bandymai nuskaityti, kopijuoti, keisti ar ištrinti Automobilio sistemos duomenis yra griežtai draudžiami.

4.3.14.   Klientas privalo sąžiningai naudotis Automobiliu ir nedaryti jam jokios žalos. Klientui ir bet kuriam asmeniui, kuriam Klientas leidžia patekti į Automobilį, griežtai draudžiama rūkyti Automobilyje.

4.3.15.   Jei Klientas naudoja Automobilį gyvūnui vežti, jis įsipareigoja bet kokį gyvūną Automobilyje vežti tik specialiai pritaikytame gyvūnų transportavimo narve.

5.     MOKESČIAI IR MOKĖJIMAI

5.1.          Už naudojimąsi Paslaugomis Klientas įsipareigoja sumokėti LITIDEAL visus mokesčius ir rinkliavas pagal šias Sąlygas, naudojimosi Paslaugomis metu galiojantį Kainoraštį, kuris yra pateikiamas Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“, taip pat konkrečius Paslaugų mokesčius, nurodytus rezervuojant Automobilį ir taikomus Automobiliui. Naudotis Automobiliu pradedama Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ paspaudus mygtuką „Pradėti kelionę“ (Start the ride) ir baigiama – paspaudus mygtuką „Baigti kelionę“ (End my ride). Mokesčiams ir kitoms už Paslaugas mokamoms sumoms gali būti taikomi galiojantys mokesčiai ir kitos vietos valdžios rinkliavos, kuriuos LITIDEAL gali nuskaityti.

5.2.          Paslaugų mokestis apskaičiuojamas pagal faktinį Paslaugų teikimo laiką ir nuvažiuotus kilometrus arba pagal Kainoraštyje nurodytą pasirinktą abonementą.

5.3.          Kadangi Paslaugos teikiamos tokios, kokios yra, atsižvelgiant į galimybes, nuomos mokestis, mokestis už kilometrą ir draudimo išskaita, taikomi konkrečiam Automobiliui, pateikiami užsakant Paslaugas Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“, nuolat keičiasi ir gali priklausyti nuo tokių veiksnių kaip Naudojimosi laikotarpis, nuvažiuotas atstumas, Paslaugų paklausa. LITIDEAL iš anksto nepraneša Klientui apie nuomos mokesčio, mokesčio už kilometrą ir draudimo išskaitos, taikomų konkrečiam Automobiliui, pasikeitimus. Patvirtinus Automobilio Rezervaciją, patvirtintas nuomos mokestis, mokestis už kilometrą ir draudimo išskaita, taikomi konkrečiam Automobiliui, bus taikomi visą Naudojimosi laikotarpį.

5.4.          Klientas gaus ataskaitą, kurioje nurodomas Paslaugų mokestis, taikomas už naudojimąsi konkrečiu Automobiliu, kai patvirtinama Rezervacija, o jei Klientas naudojasi Asmenine paskyra, Klientas taip pat gaus galutinę sąskaitą kelionės pabaigoje; jei Klientas naudojasi Verslo paskyra, galutinė sąskaita bus išsiųsta Įmonei, o Klientas gaus galutinę naudojimosi Automobiliu ataskaitą. Galutinėje sąskaitoje ir galutinėje ataskaitoje bus nurodytas nuvažiuotų kilometrų skaičius, pakoreguoti galutiniai Paslaugų mokesčiai (jei taikoma) ir, jei užsakytas Naudojimosi laikotarpis viršijamas daugiau nei 30 minučių, prie nuomos kainos pridedamas tuo metu galiojančiame Kainoraštyje nurodytas papildomas mokestis. 

5.5.          Jei Kliento Sąskaitos likutyje yra laisvų kredito lėšų, LITIDEAL iš Sąskaitos likučio pirmiausia nurašo Paslaugų kainą, o likusią nesumokėtą dalį, jei tokia yra, nurašo iš su Kliento paskyra susietos mokėjimo priemonės. Klientas gali kaupti ir panaudoti kreditą LITIDEAL vykdomų kampanijų metu, vadovaudamasis Sąlygose nustatytais principais.

5.6.          LITIDEAL gali išleisti nuolaidų kuponus ar kodus, kuriems taikomos papildomos sąlygos, pateikiamos tokiuose kuponuose ar koduose. LITIDEAL turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti arba atšaukti tokius nuolaidų kodus.

5.7.          Klientas atsako už visas LITIDEAL sumokėtas baudas, mokesčius ir (arba) kitas rinkliavas, atsiradusius dėl Kliento naudojimosi Paslaugomis (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias baudas už stovėjimą neleistinoje vietoje, mokesčius už stovėjimą ne Stovėjimo vietoje, netinkamą Degalų kortelės naudojimą ir kt.) arba dėl to, kad Klientas pažeidė įstatymus, taisykles, teisės aktus ar potvarkius.

5.8.          Visos įmonei LITIDEAL mokėtinos sumos automatiškai nuskaičiuojamos iš su Paskyra susietos mokėjimo priemonės (įskaitant ir Verslo paskyroje suteikto kredito lėšų). Jei nuskaičiuoti lėšų nepavyksta, LITIDEAL gali taikyti kitas būtinas lėšų išieškojimo procedūras. Klientas įsipareigoja atlyginti visas LITIDEAL patirtas išlaidas, susijusias su tokių sumų išieškojimu, įskaitant, bet neapsiribojant, teisines išlaidas.

5.9.          Klientui leidžiama susieti daugiau nei vieną mokėjimo priemonę su Asmenine paskyra ir pasirinkti kortelę, kuria bus atsiskaitoma už Paslaugas. Su Asmenine paskyra susietas mokėjimo būdas turi palaikyti automatinį lėšų nurašymą nuo kortelės. Paslaugų mokesčius LITIDEAL automatiškai nurašo nuo atitinkamos Kliento mokėjimo kortelės, kai Klientas, naudodamasis Asmenine paskyra, patvirtina Automobilio Rezervaciją.

5.10.       Verslo paskyrai taikoma LITIDEAL atitinkamai Įmonei nustatyta kredito suma, kaip numatyta Įmonės ir LITIDEAL sudarytoje Verslo paskyros sutartyje. LITIDEAL automatiškai išskaičiuoja Paslaugų mokesčius iš Verslo paskyros Sąskaitos likučio, kai Klientas, naudodamasis Asmenine paskyra, patvirtina Automobilio Rezervaciją.

5.11.       Nepavykus nurašyti lėšų ir (arba) esant nepakankamai lėšų sumai su Kliento Asmenine paskyra susietoje mokėjimo priemonėje arba esant nepakankamai lėšų sumai Verslo paskyroje, naudotis Paslaugomis nebus galima tol, kol nebus padengta nesumokėta suma pagal Sąlygas, patvirtintą Rezervaciją ir Kainoraštį. Jei Verslo paskyroje nepakanka lėšų, Klientas gali prisijungti prie Asmeninės paskyros ir naudotis Paslaugomis, jei Klientas turi Asmeninę paskyrą ir sumoka už Paslaugas šiose Sąlygose nustatyta tvarka, naudodamas su Asmenine paskyra susietą mokėjimo priemonę.

5.12.       Jei Klientui naudojantis Asmenine paskyra nepavyksta automatiškai nurašyti lėšų už Paslaugas nuo Kliento pasirinktos mokėjimo priemonės (įskaitant ir kredito lėšų Verslo paskyroje) ir Klientas nesumoka už gautas Paslaugas iki Naudojimosi laikotarpio pabaigos, LITIDEAL išrašo PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas Paslaugas ir išsiunčia ją Klientui el. paštu. Gavęs tokią sąskaitą faktūrą, Klientas privalo patikrinti, ar sąskaita faktūra yra teisinga, ir per 2 dienas pranešti LITIDEAL apie pastebėtus neatitikimus. Jei Klientas nepareiškia pretenzijų per minėtą terminą, laikoma, kad Klientas sutiko su sąskaita faktūra ir privalo ją nedelsiant apmokėti.

5.13.       Jei Klientas negauna PVM sąskaitos faktūros el. paštu iki paskutinės Naudojimosi laikotarpio dienos ir jos neranda savo el. pašte, susietame su jo Paskyra, Klientas privalo apie tai pranešti LITIDEAL ir paprašyti sąskaitos faktūros. Sąskaitos faktūros neturėjimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atsiskaityti.

5.14.       Jei Klientas privalo sumokėti bet kokią baudą ar mokestį pagal šias Sąlygas dėl Kliento įsipareigojimų pažeidimų, LITIDEAL turi teisę nurašyti lėšas nuo Kliento mokėjimo priemonės arba išskaičiuoti sumą iš Verslo paskyros Sąskaitos likučio iš karto po to, kai pažeidimas buvo užfiksuotas ir Klientas buvo iš anksto informuotas.

5.15.       Jei Klientas ginčija bet kokią operaciją, už kurią lėšos buvo nuskaitytos iš Kliento pasirinktos mokėjimo priemonės (įskaitant ir kredito lėšų Verslo paskyroje), Klientas privalo susisiekti su LITIDEAL per 7 dienas po to, kai LITIDEAL nuskaičiavo lėšas už tokią operaciją.

5.16.       Klientas privalo nedelsdamas informuoti LITIDEAL apie bet kokius pasikeitimus, susijusius su Kliento pasirinkta mokėjimo priemone Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“, dėl kurių gali būti apribota LITIDEAL galimybė nurašyti lėšas iš Kliento pagal šias Sąlygas (įskaitant, bet neapsiribojant, mokėjimo kortelės praradimą, vagystę ar galiojimo termino pabaigą).

5.17.       Jei Klientas laiku neatlieka mokėjimų, LITIDEAL turi teisę įgalioti skolų išieškojimo bendrovę atlikti skolų išieškojimo veiksmus arba perleisti savo reikalavimo teisę skolų išieškojimo bendrovei dėl Kliento skolos išieškojimo. LITIDEAL turima Kliento asmeninė informacija gali būti perduota valstybės institucijoms ir (arba) antstoliams mokesčių ir baudų mokėjimo bei išieškojimo tikslais. Jei Įmonė nesumoka už Paslaugas, kuriomis Klientas naudojosi naudodamasis Verslo paskyra, LITIDEAL turi teisę išieškoti skolą iš Įmonės ir tokiu atveju šis punktas taikomas mutatis mutandis. Jei inicijuojamas toks procesas, su neapmokėtomis Paslaugomis susijusi informacija (įskaitant Kliento, kaip Paslaugų naudotojo, informaciją) gali būti perduota šiame punkte nurodytoms trečiosioms šalims.

5.18.       Klientas įsipareigoja mokėti LITIDEAL 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

5.19.       Jei LITIDEAL turi atlyginti Klientui bet kokius nuostolius (taikant Sąlygose numatytus LITIDEAL atsakomybės ribojimus) pagal šias Sąlygas ir (arba) LITIDEAL per klaidą nurašo lėšas iš Kliento mokėjimo priemonės, LITIDEAL įsipareigoja nedelsdama pervesti atitinkamą sumą į su Kliento Paskyra susietą mokėjimo priemonę (įskaitant pridedant LITIDEAL mokėtinas sumas prie Verslo paskyroje esančio kredito lėšų).

6.     ATSAKOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

6.1.          Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Naudojimosi laikotarpiu jis Paslaugomis naudojasi savo rizika. LITIDEAL neatsako už jokias pasekmes, reikalavimus, ieškinius, pretenzijas, nuostolius, atsakomybę, žalą, mokesčius, išlaidas, sužalojimus, baudas, teisines išlaidas ar kitas bet kokios rūšies išlaidas, kurias Klientas ar trečioji šalis gali patirti dėl to, kad Klientas naudojasi Paslaugomis.

6.2.       Nepaisant 6.1 punkto nuostatų, Klientas, jei jis nepažeidžia savo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas, nelaikomas atsakingu, kai:

6.2.1.      pažeidimai arba žala buvo padaryti dėl LITIDEAL ir (arba) trečiųjų šalių kaltės;

6.2.2.      eksploatuojant Automobilį atsiradusius gedimus lėmė ankstesnis Automobilio naudojimas, eksploatavimas ar įprastas nusidėvėjimas. Tai taikoma tik tuo atveju, jei Klientas apie tai nedelsdamas praneša LITIDEAL telefonu ir vykdo visus LITIDEAL nurodymus.

6.3.          Klientas pats atsako už bet kokią žalą, padarytą jo ar kitų asmenų asmeniniams daiktams (t. y. drabužiams, krepšiams, Automobilyje esantiems daiktams ir kt.) arba daiktams, naudojamiems naudojantis Paslaugomis, išskyrus atvejus, kai tokia žala atsirado dėl LITIDEAL kaltės.

6.4.          Automobilio praradimo atveju (įskaitant Automobilio vagystės atvejį) arba Automobilio sugadinimo atveju, jei Klientas nepažeidė savo įsipareigojimų pagal šias Sąlygas, Klientas privalo sumokėti LITIDEAL draudimo išskaitą, nurodytą rezervuojant Automobilį ir (arba) Kainoraštyje. Atlikęs šiuos veiksmus, Klientas neįgyja nuosavybės teisės į Automobilį. Jei Automobilis prarandamas, pavagiamas ar sugadinamas dėl Kliento kaltės, didelio neatsargumo ar netinkamo elgesio, Klientas privalo atlyginti visus LITIDEAL patirtus nuostolius.                                 

6.5.          Sąlygose ir (arba) Kainoraštyje numatytos baudos laikomos minimaliais neginčijamais LITIDEAL nuostoliais, įskaitant galimą žalą LITIDEAL prestižui, prekės ženklui, įvaizdžiui, korporaciniam ir socialiniam integralumui bei reputacijai, atsiradusią dėl neteisėtų Kliento veiksmų. Klientui sumokėjus baudą, Klientas neatleidžiamas nuo pareigos atlyginti LITIDEAL visus kitus nuostolius ir (arba) žalą, kurių nepadengia bauda.

6.6.          Jei Naudojimosi laikotarpiu Klientas pažeidžia savo įsipareigojimus pagal Sąlygas arba sugadina, sunaikina, praranda ar bet kokiu kitu būdu padaro žalą LITIDEAL turtui ir (arba) nuosavybės teise priklausančiam Automobiliui, Klientas privalo sumokėti LITIDEAL šias Kainoraštyje nurodytas baudas:

6.6.1.      už sugadintas Automobilio padangas, kurios laikomos neremontuotinomis;

6.6.2.      už rūkymą Automobilyje;

6.6.3.      už neteisėtą naudojimąsi Degalų kortele;

6.6.4.      už pavojingą ar neatsargų vairavimą;

6.6.5.      už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir (arba) kitų psichoaktyviųjų medžiagų;

6.6.6.      už leidimą neįgaliotiems asmenims prisijungti prie Paskyros ir (arba) ja naudotis;

6.6.7.      už leidimą kitiems asmenims naudotis Kliento išsinuomotu Automobiliu, nebent Šalys susitaria kitaip;

6.6.8.      už bet kokių Automobilio dalių, įskaitant, bet neapsiribojant, padangas, ratlankius, veidrodėlius, groteles, saugos rinkinį, gesintuvą, pirmosios pagalbos rinkinį, nuėmimą (išėmimą) ir (arba) pakeitimą.

6.6.9.      už kitus Kainoraštyje nurodytus pažeidimus.

6.7.          Jei Naudojimosi laikotarpiu įvyko eismo įvykis arba Automobilis buvo apgadintas dėl Kliento kaltės arba dėl Kliento didelio neatsargumo ar netinkamo elgesio, Klientas privalo sumokėti LITIDEAL Kainoraštyje nurodytą baudą. LITIDEAL turi teisę šią baudą automatiškai nurašyti iš mokėjimo priemonės, susietos su Kliento Asmenine paskyra, arba išskaičiuoti baudą iš Verslo paskyros Sąskaitos likučio. LITIDEAL turi teisę nurašyti/išskaičiuoti baudą po to, kai buvo nustatytas eismo įvykio, vagystės ar vandalizmo atvejis ir (arba) Klientas apie jį pranešė, ir LITIDEAL apie lėšų nurašymą iš anksto informavo Klientą. Jei atlikus papildomą įvertinimą nustatoma, kad faktiniai LITIDEAL nuostoliai dėl minėto įvykio yra mažesni nei nurašyta/išskaičiuota suma, LITIDEAL per 14 kalendorinių dienų nuo faktinių nuostolių dydžio nustatymo momento perveda skirtumą į tą pačią Kliento mokėjimo priemonę, iš kurios buvo nurašyta/išskaičiuota bauda (įskaitant pridedant LITIDEAL mokėtinas sumas prie Verslo paskyroje esančio kredito lėšų).

6.8.          Automobilio draudimas nepadengia šių nuostolių ir Klientas prisiima visą materialinę atsakomybę už minėtus nuostolius:

6.8.1.      nuostolių, kurie atsirado dėl vandens ar gaisro padarytos žalos, jei ją lėmė Kliento kaltė, didelis neatsargumas ar netinkamas elgesys, įskaitant, bet neapsiribojant, neatsargų ir neapdairų Automobilio vairavimą, Automobilio vairavimą ar eksploatavimą pažeidžiant šias Sąlygas;

6.8.2.      nuostolių, patirtų dėl prarasto ar pavogto Automobilio: jei rakteliai buvo palikti Automobilyje arba rakteliai buvo prarasti ar pavogti dėl Kliento kaltės, didelio neatsargumo ar netinkamo elgesio, naudojant Automobilį pažeidžiant šias Sąlygas;

6.8.3.      priekinio stiklo pažeidimų, jei jie atsirado dėl to, kad Automobilis buvo vairuojamas neatidžiai ir nerūpestingai arba Automobilis buvo vairuojamas arba eksploatuojamas pažeidžiant šias Sąlygas;

6.8.4.      žalos, padarytos dėl Kliento ar kito asmens atlikto Automobilio remonto, išskyrus atvejus, kai LITIDEAL su juo iš anksto sutiko raštu;

6.8.5.      žalos, atsiradusios dėl to, kad nebuvo užpildyta eismo įvykio deklaracija, apie eismo įvykį šiose Sąlygose nustatyta tvarka nebuvo pranešta policijai, LITIDEAL arba meluojama apie eismo įvykio aplinkybes, nuslepiama su eismo įvykiu susijusi informacija;

6.8.6.      bet kokios žalos, kuri atsirado dėl Kliento kaltės, didelio aplaidumo ar netinkamo elgesio, įskaitant, bet neapsiribojant, šių Sąlygų pažeidimą.

6.9.          Klientas privalo atlyginti LITIDEAL visus Sąlygose ir Kainoraštyje numatytas baudas ir kitas sumas viršijančius nuostolius, kuriuos LITIDEAL patyrė dėl Kliento kaltės, didelio aplaidumo ar netinkamo ilgesio, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

6.9.1.      netikslių duomenų ir (arba) informacijos pateikimo registruojantis Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ ir kuriant Paskyrą;

6.9.2.      dėl to, kad su Paskyra susieta mokėjimo priemonė nebuvo atnaujinta ir galiojanti ir (arba) joje nepakanka lėšų sumokėti už Paslaugas;

6.9.3.      šių Sąlygų nesilaikymo;

6.9.4.      Automobilio naudojimo ne pagal paskirtį;

6.9.5.      leidimo naudotis Automobiliu neįgaliotam asmeniui;

6.9.6.      dėl to, kad Klientas neturi teisės vairuoti tokios kategorijos Automobilio arba apskritai neturi teisės vairuoti Automobilius (t. y. neturi vairuotojo pažymėjimo ir pan.);

6.9.7.      vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir (arba) kitų psichoaktyviųjų medžiagų;

6.9.8.      policijos ar kitų kompetentingų institucijų prašymų nevykdymo;

6.9.9.      nepranešimo policijai ir (arba) kitoms kompetentingoms institucijoms apie galimą eismo įvykį;

6.9.10.   baudų, kitų mokesčių ar sankcijų, paskirtų LITIDEAL dėl Kliento veiksmų ar neveikimo;

6.9.11.   Automobilio naudojimo nusikalstamai veiklai vykdyti;

6.9.12.   Automobilio sugadinimo pakraunant ar iškraunant bet kokias prekes į Automobilį ir iš jo;

6.9.13.   dėmių, plyšimų, įbrėžimų ar kitokio Automobilio vidaus ar išorės sugadinimo, įskaitant, jei tai padarė naminiai gyvūnai ar kiti keleiviai, kuriuos Klientas įleido į Automobilį;

6.9.14.   Automobilio praradimo;

6.9.15.   galiojančių teisės aktų pažeidimo.

6.10.       Klientas įsipareigoja naudoti Automobilį rūpestingai ir nesutepti jo salono daugiau, nei būdinga įprastam nusidėvėjimui. Jei Klientui pasinaudojus Automobiliu, jo salonas yra nešvaresnis nei įprasta, Klientas privalo sumokėti Kainoraštyje nurodytus valymo mokesčius, o jei tokie mokesčiai nenurodyti – padengti Automobilio plovimo ir valymo išlaidas. Pirmiau minėtos nuostatos taip pat taikomos Automobilio išorei, jei ji yra nešvaresnė nei įprasta atsižvelgiant į Naudojimosi laikotarpį.

6.11.       Jei Klientas Naudojimosi laikotarpiu pažeidžia galiojančias kelių eismo taisykles ir (arba) kitus galiojančius teisės aktus, LITIDEAL turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti ne tik atitinkamų institucijų paskirtą baudą ar mokestį, bet ir Kainoraštyje nustatytą administravimo mokestį. Toks administravimo mokestis skirtas padengti LITIDEAL išlaidas, susijusias su pažeidimu ir jo valdymu.

6.12.       Jei Klientas apgadino LITIDEAL turtą (Automobilį), kuris buvo apdraustas, ir Klientas yra atsakingas už padarytą žalą, Automobilį apdraudusi draudimo bendrovė, atlyginusi žalą LITIDEAL, įgyja regreso teisę į Klientą dėl visos LITIDEAL išmokėtos sumos.

6.13.       Jei LITIDEAL sužino apie situaciją, kai Klientas padarė arba kai aplinkybės leidžia manyti, kad Klientas greičiausiai padarys žalą LITIDEAL, LITIDEAL turi teisę nedelsdama neribotam laikui sustabdyti Paslaugų teikimą Klientui, užblokuoti Kliento prieigą prie jo Paskyros ir atsiimti Automobilį be papildomo įspėjimo.

6.14.       LITIDEAL atsako už savo įsipareigojimų, numatytų šiose Sąlygose, vykdymą ir privalo atlyginti Klientui tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo LITIDEAL įsipareigojimų vykdymo (visais atvejais taikant Sąlygose numatytus LITIDEAL atsakomybės ribojimus).

6.15.       Klientas pripažįsta, kad Mobiliosios programėlės „MyAvis“ veikimas gali būti ribotas dėl kartais pasitaikančių techninių klaidų ir kad LITIDEAL ne visada gali garantuoti neribotą ir nepriekaištingą Mobiliosios programėlės „MyAvis“ veikimą. Jei nustatoma bet kokių su Mobiliąja programėle „MyAvis“ susijusių trūkumų, LITIDEAL įsipareigoja juos kuo greičiau pašalinti. LITIDEAL neatsako už jokius nuostolius, kuriuos Klientas patiria dėl Mobiliosios programėlės „MyAvis“ veikimo sutrikimų ar negalėjimo ja naudotis pageidaujamu būdu.

6.16.       Tiek, kiek atsakomybės apribojimas yra nedraudžiamas pagal galiojančius teisės aktus, LITIDEAL nėra laikoma atsakinga už:

6.16.1.   bet kokią galimą žalą, kurią Klientas patyrė dėl vėlavimo, susijusio su naudojimusi Paslaugomis;

6.16.2.   bet kokią žalą Kliento sveikatai ar gyvybei, atsiradusią naudojantis Paslaugomis;

6.16.3.   bet kokią žalą, kurią Klientas padaro trečiosioms šalims naudodamasis Paslaugomis;

6.16.4.   bet kokią žalą ar nuostolius, padarytus Klientui ar trečiosioms šalims dėl ankstesnio Automobilio naudotojo veiksmų, pvz., ankstesnis naudotojas be LITIDEAL leidimo pakeitė Automobilio važiavimo charakteristikas, pakeisdamas padangas, pripildamas netinkamų degalų ir pan.;

6.16.5.   bet kokius netiesioginius nuostolius;

6.16.6.   bet kuriuo atveju už nuostolius, už kuriuos atsako LITIDEAL, ir kurie viršija nesuteiktų arba netinkamai suteiktų Paslaugų kainą.

6.17.       Bendra LITIDEAL atsakomybė už bet kokias pretenzijas pagal šias Sąlygas, įskaitant deliktu ar kitais pagrindais grindžiamas pretenzijas, jokiu atveju negali viršyti 500 EUR arba Kliento už Naudojimosi laikotarpį, kurio metu įvyko nelaimingas atsitikimas, incidentas ar įvykis, dėl kurio reiškiamos pretenzijos (atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė), LITIDEAL sumokėtų mokesčių sumos, jei toks atsakomybės apribojimas nėra draudžiamas galiojančiais įstatymai.

6.18.       Jei Automobilis nerandamas nurodytoje Stovėjimo vietoje arba neatitinka šių Sąlygų, Klientas apie tai turi pranešti LITIDEAL telefonu +370 69844831 arba el. paštu avisnow@avis.lt

6.19.       Nei Klientas, nei LITIDEAL neatsako už žalą ar įsipareigojimų nevykdymą, kuriuos lėmė nenugalimos jėgos aplinkybės. Pagal šias Sąlygas nenugalimos jėgos aplinkybės, be kita ko, apima aplinkybes, kurių įsipareigojimų nevykdanti šalis negali pagrįstai kontroliuoti, pavyzdžiui, žemės drebėjimą, gaisrą, potvynį, karą, terorizmą, pandemiją, pilietinius, pramoninius ar karinius neramumus, sabotažą, darbuotojų streiką ar lokautą, epidemiją, riaušes, komunalinių paslaugų ar ryšių paslaugų nutrūkimą ar sutrikimus, didelę kibernetinę ataką arba vyriausybės, teismo ar reguliavimo institucijų veiksmus. Tačiau nenugalimos jėgos aplinkybės nėra kliūtis vykdyti finansinius įsipareigojimus ir negali būti laikomos priežastimi jų nevykdyti.

7.     ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

LITIDEAL tvarko Klientų asmens duomenis laikydamasi savo Privatumo sąlygų.

8.     TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

8.1. Klientas, kuris naudojasi Asmenine paskyra, turi įstatyminę teisę per 14 dienų nuo šių Sąlygų sudarymo dienos ir prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis atsisakyti šių Sąlygų, jei jos buvo sudarytos asmeniniais tikslais, nenurodydamas tokio atsisakymo priežasčių. Norėdamas pasinaudoti šia teise atsisakyti sutarties, Klientas turi (i) susisiekti su LITIDEAL šiose Sąlygose pateiktais LITIDEAL kontaktais ir pateikti konkretų pareiškimą dėl Sąlygų atsisakymo, arba (ii) užpildyti ir pateikti pavyzdinę Sąlygų atsisakymo formą, kurią galima rasti Mobiliojoje programėlėje „MyAvis“ ir adresu www.myavis.lt   

8.2. Klientui atsisakius šių Sąlygų laikantis šiame skirsnyje nustatytos tvarkos, jo Asmeninė paskyra bus deaktyvuota.

8.3. Jei Klientas naudojasi Verslo paskyra, laikoma, kad Klientas šia Verslo paskyra naudojasi verslo reikmėms, todėl jam nesuteikiama jokia teisė atsisakyti sutarties dėl Verslo paskyros naudojimo pagal šias Sąlygas.

9.     VARTOTOJŲ GINČŲ SPRENDIMAS

9.1. Klientas, kuris naudojasi Asmenine paskyra ir mano, kad LITIDEAL pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su naudojimusi Paslaugomis Kliento asmeninėms reikmėms, pirmiausia turi raštu kreiptis į LITIDEAL ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, kai Klientas tiesiogiai kreipiasi į teismą. Klientas privalo kreiptis į LITIDEAL ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. (Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklės.)

9.2. LITIDEAL privalo neatlygintinai išnagrinėti Kliento pretenziją ir, jei LITIDEAL nesutinka su Kliento reikalavimais, per 14 dienų nuo Kliento pretenzijos gavimo dienos pateikti Klientui išsamų motyvuotą raštišką atsakymą.

9.3. Jei Kliento netenkina LITIDEAL atsakymas, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą per vienerius metus nuo kreipimosi į LITIDEAL dienos.

10.  TAIKYTINA TEISĖ

10.1.       Šioms Sąlygoms taikomi Lietuvos įstatymai ir jos aiškinamos pagal Lietuvos įstatymus, neatsižvelgiant į teisės normų koliziją.

10.2.       LITIDEAL ir Klientas įsipareigoja stengtis dėl šių Sąlygų kylančius ginčus spręsti draugiškomis derybomis. Klientui ir LITIDEAL nepavykus išspręsti ginčo bendru sutarimu, ginčas sprendžiamas Vilniaus miesto teismuose. Jei Klientas turi Asmeninę paskyrą ir naudojasi Paslaugomis savo asmeninėms reikmėms bei yra laikomas vartotoju, Klientas taip pat gali pateikti ieškinį teismui pagal Kliento (vartotojo) gyvenamąją vietą.

10.3.       LITIDEAL neįgyvendinus kurios nors šiose Sąlygose numatytos teisės ar nuostatos, tai nebus laikoma tokių teisių atsisakymu.

10.4.       Teismui bet kurią iš šių Sąlygų nuostatų pripažinus negaliojančia arba neįgyvendinama, tai neturės įtakos likusių Sąlygų nuostatų galiojimui.

11.  NUTRAUKIMAS

11.1.       Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti sutartinius santykius, susiklosčiusius šių Sąlygų pagrindu, informuodama apie tai kitą Šalį prieš 14 dienų.

11.2.       Jei Klientas neprisijungia prie savo Paskyros 1 metus, LITIDEAL deaktyvuoja Paskyrą ir nutraukia šių Sąlygų pagrindu atsiradusius sutartinius santykius, apie tai pranešdama prieš 14 dienų, su sąlyga, kad Klientas per šį pranešimo laikotarpį neprisijungia prie Paskyros.

11.3.       Jei LITIDEAL nutraukia šias Sąlygas dėl Kliento įsipareigojimų, prisiimtų pagal šias Sąlygas, pažeidimo arba dėl Įmonės įsipareigojimų, prisiimtų pagal sutartį su LITIDEAL, pažeidimo, arba kitais pagrindais, pranešimo laikotarpiu LITIDEAL turi teisę visiškai sustabdyti Kliento naudojimąsi Paslaugomis, taip pat sustabdyti bet kokią prieigą prie Paskyros ir (arba) Mobiliosios programėlės „MyAvis“.

11.4.       Sąlygos, kurios pagal savo pobūdį lieka galioti ir po šių Sąlygų nutraukimo, galioja ir po bet kokio Sąlygų nutraukimo.

12.  KITOS NUOSTATOS

12.1.       Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas pranešti viena kitai apie bet kokius jų duomenų, pvz., pavadinimo (vardo, pavardės), adreso, mokėjimo duomenų ir kt., pasikeitimus.

12.2.       LITIDEAL turi teisę vienašališkai perleisti visas Sąlygose nustatytas teises ir pareigas bet kuriai su LITIDEAL susijusiai trečiajai šaliai, apie tai raštu pranešusi Klientui.

12.3.       Jei Klientas negali tinkamai naudotis Paslaugomis, jis privalo apie tai pranešti LITIDEAL telefonu arba el. paštu.

12.4.       Iškilus klausimams dėl šių Sąlygų, su LITIDEAL galima susisiekti el. paštu avisnow@avis.lt